Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 162-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7978 
(21)  Číslo prihlášky  162-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.09.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.01.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02J 9/00  H02J 7/00  H02J 3/00   
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na napájanie jednofázovej elektrickej zásuvky pri výpadku jednej fázy alebo viacerých fáz 
(57)  Anotácia  Po detekcii výpadku napätia na prvej fáze sa napájanie zásuvky (4) na základe pokynu z riadiacej jednotky (1) prepojí k dostupnej druhej fáze, v prípade výpadku napätia na druhej fáze sa napájanie zásuvky (4) prepojí k dostupnej tretej fáze. Zariadenie môže mať vo výhodnom usporiadaní akumulátor (9) s meničom (10), v takom prípade po zistení výpadku na všetkých dostupných fázach sa napájanie zásuvky (4) prepojí na výstup meniča (10). Výpadok napájania na fáze sa zisťuje jedným snímačom (3), ktorý je umiestnený na napájacej vetve na strane zásuvky (4) za bodom prepínania fáz. Zariadenie môže mať tri za sebou do kaskády zaradené prepínače (21, 22, 23) s dvomi vstupnými pólmi, kde výstup z prvého prepínača (21) je pripojený k prvému vstupnému pólu (22a) druhého prepínača (22), výstup z druhého prepínača (22) je pripojený k prvému vstupnému pólu (23a) tretieho prepínača (23) a výstup tretieho prepínača (23) je pripojený k zásuvke (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Tr. A. Hlinku 609/2, Nitra 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cviklovič Vladimír, Ing., PhD.; Žikava 88, 951 92 Žikava; SK;
Olejár Martin, Ing., PhD.; Nové Sady 301, 951 24 Nové Sady; SK;
Hrubý Dušan, prof. Ing., PhD.; Pod Zlatým brehom 44, 949 01 Nitra; SK;
Lukáč Ondrej, Ing., PhD.; Kraskova 13, 949 01 Nitra; SK;
Palková Zuzana, doc. Ing., PhD.; H. Meličkovej 6, 949 01 Nitra; SK;
Paulovič Stanislav, Ing., PhD.; Nitrianska 343/120, 951 07 Čechynce; SK;
Pánik Vladimír, Ing.; Šafárikova 73, 951 97 Žitavany; SK;
Adamovský František, Ing.; Ružová 734/83, 949 01 Nitra; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Zliechovská ulica 341/55, Košeca 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Maximálna platnosť do  21.09.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 8/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.01.2018 1/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 ND2K
 
PUV 162-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.12.2015 66,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.09.2016 10,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 23.10.2019 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 162-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.09.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 21.09.2015 Typ Doručené
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 21.09.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.09.2015 Typ Doručené
Opis 21.09.2015 Typ Doručené
Výkresy 21.09.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 24.11.2015 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.12.2015 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.01.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.03.2016 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 05.04.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.05.2016 Typ Doručené
Anotácia 24.05.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 24.05.2016 Typ Doručené
Opis 24.05.2016 Typ Doručené
Výkresy 24.05.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.05.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.08.2016 Typ Doručené
výzva na predloženie plnej moci 15.08.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.08.2016 Typ Doručené
Plná moc 19.08.2016 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 12.09.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.09.2016 Typ Platba
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 27.09.2016 Typ Odoslané
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.09.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.10.2016 Typ Doručené
Anotácia 03.10.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 03.10.2016 Typ Doručené
Opis 03.10.2016 Typ Doručené
Výkresy 03.10.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.10.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.10.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.01.2017 Typ Doručené
Anotácia 02.01.2017 Typ Doručené
Nároky na ochranu 02.01.2017 Typ Doručené
Opis 02.01.2017 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.02.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.05.2017 Typ Doručené
Opis 02.05.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 02.05.2017 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.06.2017 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 16.06.2017 Typ Interné listy
rešeršná správa 16.06.2017 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 20.06.2017 Typ Odoslané
výsledok rešerše 20.06.2017 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 02.11.2017 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.11.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.01.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 19.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 19.09.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 08.10.2019 Typ Odoslané
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 25.10.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 30.10.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 25.03.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 21.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
PUV 162-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku