Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 161-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7473 
(21)  Číslo prihlášky  161-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.09.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.02.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.07.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.05.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B63B 25/04  B66F 7/28  B63B 27/00   
(54)  Názov  Zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies a spôsob vertikálnej a horizontálnej prepravy 
(57)  Anotácia  Opísané je zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies a spôsob vertikálnej a horizontálnej prepravy, ktoré je tvorené plavidlom (1) umiestneným vo vodonepriepustnom bariérovom kanáli (2) s bariérovým výkopovým kanálom (21), ktoré sú naplnené kvapalinou (3), pričom plavidlo (1) je tvorené veľmi ťažkým telesom (11) s bočnými telesovými otvormi (111), v ktorých pripevnené telesové konzoly (112), ktoré sú cez ťahadlo (14) spojené s nadstavbovými konzolami (124), ktoré sú pripevnené v bočných nadstavbových otvoroch (123) nadstavbového dutého telesa (12) s dutinou (121) a nadstavbovými dutinovými výstuhami (18), na ktorého bočnú časť je pripevnené čerpadlo (16), ďalej na vrchnú časť je hermeticky pripevnené nadstavbové veko (13) s kompresorom (17), ďalej na spodnú časť je pripevnená nadstavbová vnútroobvodová prítlačná lišta (122) s tesnením (125) a v zadnej vnútornej časti nadstavbového dutého telesa (12) s presahovým lemom (126) sú otočne pripevnené dva nadstavbové valce (19). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vaňo Pavol, Ing.; Bretejovce 85 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vaňo Pavol, Ing.; Bretejovce č. 85, 082 03 Bretejovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Maximálna platnosť do  21.09.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.02.2016 2/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.07.2016 7/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.08.2019 8/2019 ND2K
 
PUV 161-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.10.2015 33,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 05.06.2016 40,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 15.07.2019 150,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 161-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.09.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 21.09.2015 Typ Doručené
Doklad preukazujúci právo na riešenie 21.09.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.09.2015 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 21.09.2015 Typ Doručené
Opis 21.09.2015 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2015 Typ Doručené
Výkresy 21.09.2015 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 06.10.2015 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.10.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.11.2015 Typ Doručené
Anotácia 06.11.2015 Typ Doručené
Opis 06.11.2015 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.11.2015 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 16.12.2015 Typ Interné listy
rešeršná správa 16.12.2015 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 22.12.2015 Typ Odoslané
výsledok rešerše 22.12.2015 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.05.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 09.05.2016 Typ Interné listy
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.06.2016 Typ Platba
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.06.2016 Typ Doručené
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 15.06.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.07.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 19.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 11.07.2019 Typ Odoslané
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 17.07.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 18.07.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 25.03.2022 Typ Odoslané
PUV 161-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku