Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 160-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9589 
(21)  Číslo prihlášky  160-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.10.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 25/00  G01N 25/02  G01N 25/20  G01N 25/22  G01N 1/36  G01N 31/12  G01N 5/00   
(54)  Názov  Zariadenie na stanovenie rýchlosti šírenia plameňa po povrchu polymérnych materiálov a spôsob na toto stanovenie 
(57)  Anotácia  Opísané je zariadenie na stanovenie rýchlosti šírenia plameňa po povrchu polymérnych materiálov tvorené stojanom (1) ukotveným v izolačnej platni (6) na ochranu váh (5) umiestnených na podložke pod izolačnou platňou (6). Na tyči stojana (1) je pohyblivo upevnený uhlomer (2) na nastavenie uhla sklonu vzorky (4) v držiaku (3) proti zvislej osi stojana (1). Zariadenie ďalej obsahuje stojan (7) iniciačného horáka, na ktorom je pohyblivo upevnený držiak (9) kahana (8). Opísaný je aj spôsob na stanovenie rýchlosti šírenia plameňa po povrchu polymérnych materiálov s použitím tohto zariadenia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T.G.Masaryka 8024/24, Zvolen 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zachar Martin, doc. Ing., PhD.; Medveckého 878/1, 960 01 Zvolen 1; SK;
Kačíková Danica, prof. RNDr., PhD., MSc.; Strážska cesta 9893/8, 960 01 Zvolen 1; SK;
Kmeťová Elena, Ing.; Starohorská 48, 974 11 Banská Bystrica 11; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Murínová Naďa, Ing.; T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.10.2025 
   Maximálna platnosť do  26.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.09.2022 18/2022 FG2K
 
PUV 160-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.11.2021 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 160-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 26.10.2021 Typ Doručené
Doklad preukazujúci právo na riešenie 26.10.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 26.10.2021 Typ Doručené
Opis 26.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 26.10.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.10.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 03.11.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.11.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.12.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.02.2022 Typ Doručené
Anotácia 04.02.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 04.02.2022 Typ Doručené
Opis 04.02.2022 Typ Doručené
Výkresy 04.02.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.02.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.03.2022 Typ Doručené
Anotácia 08.03.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 08.03.2022 Typ Doručené
Opis 08.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 08.03.2022 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PÚV 05.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 05.05.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 05.05.2022 Typ Interné listy
PUV 160-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku