Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 160-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9139 
(21)  Číslo prihlášky  160-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23Q 3/157   
(54)  Názov  Cylindrický zásobník nástrojov pre CNC obrábacie centrá 
(57)  Anotácia  Cylindrický zásobník nástrojov pre CNC obrábacie centrá pozostáva z rotačných platforiem (10), na ktorých sa nachádzajú diery (11) na upínadlá. Rotačné platformy (10) sú prichytené na základnej konštrukcii (17) pomocou ložísk (20) a stredových čapov (24). Zároveň na každej rotačnej platforme (10) je umiestnený segmentový otvor (18) a pozičné teleso (22) na správne natočenie rotačnej platformy (10). Cylindrický zásobník nástrojov pre CNC obrábacie centrá obsahuje ďalej manipulátor (2), pozostávajúci z prvého vertikálneho pohonu (3), prvého horizontálneho pohonu (4), na ktorý nadväzuje druhý vertikálny pohon (16) a držiak (8) s kužeľovou plochou (9), ďalej z druhého horizontálneho pohonu (5), na ktorý nadväzuje rotačná os (6) a uchopovadlo (7). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Císar Miroslav, Ing., PhD.; Papradno 419, 018 13 Papradno; SK;
Hajdučík Adrián, Ing.; Oravské Veselé 364, 029 62 Oravské Veselé; SK;
Klarák Jaromír, Ing.; Vitanová 26, 027 12 Liesek; SK;
Dodok Tomáš, Ing., PhD.; J. Sirku 410/10, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom; SK;
Klačková Ivana, Ing., PhD.; Turie 659, 013 12 Turie; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.09.2024 
   Maximálna platnosť do  23.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 160-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 160-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 23.09.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 23.09.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 23.09.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 23.09.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 23.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.09.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.10.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.10.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 10.11.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 10.11.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 11.11.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 10.11.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 160-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku