Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 16-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9341 
(21)  Číslo prihlášky  16-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 9/20   
(54)  Názov  Zariadenie na UV dezinfekciu vzduchu s použitím svetelných clôn a elektronického riadenia na automatickú prevádzku 
(57)  Anotácia  Zariadenie na UV dezinfekciu vzduchu s použitím svetelných clôn a elektronického riadenia na automatickú prevádzku pozostáva z krytu (0) žiariča, v ktorého spodnej časti sa nachádza prachový filter (1) na zabránenie kontaminácie objemu žiariča, nad ktorým je usporiadaná vstupná svetelná clona (2), nad ktorou sa nachádza blok (3) elektroniky, nad ktorým sa nachádza UV dezinfekčná komora (6), v ktorej je umiestnený zdroj UV-C žiarenia a vo vrchnej časti žiariča je umiestnená výstupná svetelná clona (7), pričom vstupná svetelná clona (2) a výstupná svetelná clona (7) pozostáva z tvarovaných lamiel (8), ktoré sú usporiadané v smere (5) prúdenia (11) vzduchu na dosiahnutie smeru (5) prúdenia vzduchu pod uhlom 45° z priestoru, v ktorom sa žiarič nachádza, a do priestoru, v ktorom sa žiarič nachádza. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FuturoLighting, s.r.o.; N.Teslu 5, 921 01 Piešťany 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kulikov Valentin; Hlboká 1885/6, 972 51 Handlová; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Makovník Matej, Mgr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.02.2025 
   Maximálna platnosť do  10.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.10.2021 19/2021 FG2K
 
PUV 16-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 16-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.02.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 10.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.02.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.02.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.02.2021 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 10.05.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 12.05.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 12.05.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 12.05.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.09.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.10.2021 Typ Odoslané
PUV 16-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku