Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 16-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8773 
(21)  Číslo prihlášky  16-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.02.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.06.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 5/00  H02P 9/00  B60K 6/00   
(54)  Názov  Zapojenie trakčného prenosu s prúdovým cyklokonvertorom a viacfázovými motormi 
(57)  Anotácia  Zapojenie trakčného prenosu s prúdovým cyklokonvertorom a viacfázovými motormi pozostáva zo spaľovacieho motora (1), elektrického generátora (2), vyhladzovacieho filtra (3), prúdovo napájaného cyklokonvertora (4), ľavého viacfázového elektromotora (5), pravého viacfázového elektromotora (6), kompenzačného meniča (7), batérie (8) a riadiaceho systému (9). Zapojenie trakčného prenosu s prúdovým cyklokonvertorom a viacfázovými motormi patrí do skupiny pohonov pre hybridné elektrické vozidlá a vyznačuje sa tým, že motory sú sériovo zapojené a sú napájané z jedného prúdovo napájaného cyklokonvertora. Zapojenie má dva zdroje. Hlavným zdrojom je elektrický generátor poháňaný spaľovacím motorom. Druhým zdrojom je kompenzačný menič napájaný z batérie, ktorý plní aj úlohu pomocného zdroja. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník 155, 018 26 Plevník; SK;
Kaščák Slavomír, Ing., PhD.; Mlynská 3, 053 42 Krompachy; SK;
Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD.; Ľubľanská 4/9, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.02.2023 
   Maximálna platnosť do  18.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2020 06/2020 FG2K
 
PUV 16-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 16-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.02.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 18.02.2019 Typ Doručené
1b Opis 18.02.2019 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 18.02.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 18.02.2019 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 18.02.2019 Typ Doručené
1f Výkresy 18.02.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.02.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 06.03.2019 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.03.2019 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.05.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 07.06.2019 Typ Doručené
7a Opis 07.06.2019 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 07.06.2019 Typ Doručené
7c Výkresy 07.06.2019 Typ Doručené
7d Anotácia 07.06.2019 Typ Doručené
7e Obrázok k anotácii 07.06.2019 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.07.2019 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 22.10.2019 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 22.10.2019 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 22.10.2019 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 22.10.2019 Typ Interné listy
13 záznam o ukončení konania o PÚV 03.04.2020 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.04.2020 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.05.2020 Typ Odoslané
PUV 16-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku