Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 159-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9138 
(21)  Číslo prihlášky  159-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 46/00  F23J 15/02  B01D 53/86   
(54)  Názov  Komínový filter so zvýšenou účinnosťou 
(57)  Anotácia  Komínový filter so zvýšenou účinnosťou je samostatné zariadenie určené na montáž na výstup spalinovodu do okolitého prostredia. Vstupné potrubie (1), ktoré slúži na vstup spalín do filtra, spolu so spodnou stenou (2), vnútorným sitom (3) a vnútorným dnom (6) tvoria jeden zvarený celok, ktorý je pevným základom konštrukcie filtra. Na vonkajšej strane vnútorného sita (3) je nastaviteľné sito (4), ktorým sa reguluje prietok spalín na základe množstva. Spaliny hneď na vstupe prechádzajú vírovým usmerňovačom (5). Po prechode cez vnútorné sito (3) prúdia spaliny cez rozdeľovaciu priečku (7) do filtračnej zóny (8), ktorá je tvorená vrstvou drveného kremičitého piesku, kde dochádza k zachytávaniu tuhých znečisťujúcich častíc. Vonkajšia stena (10) je neustále obmývaná vysokoviskóznym olejom (13) prúdiacim z hornej nádoby (12) cez mikrootvory (14). Vysokoviskózny olej (13) zabezpečuje vytvorenie priľnavej vrstvy, na ktorú sa zachytávajú najjemnejšie častice. Vysokoviskózny olej (13) steká po vonkajšej stene (10) cez zberacie otvory (15) do spodnej nádoby (16), odkiaľ je možné vysokoviskózny olej (13) vybrať a prečistiť. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ďurčanský Peter, Ing., PhD.; Ďurčiná 33, 015 01 Rajec; SK;
Jandačka Jozef, prof. Ing., PhD.; Kotešová 443, 013 61 Kotešová; SK;
Holubčík Michal, doc. Ing., PhD.; Malatiná 12, 026 01 Dolný Kubín 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.09.2024 
   Maximálna platnosť do  22.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 159-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 159-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 22.09.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 22.09.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 22.09.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 22.09.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 22.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.09.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 01.10.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.10.2020 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.10.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 02.12.2020 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 02.12.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 02.12.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 02.12.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 19.04.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 159-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku