Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 159-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8283 
(21)  Číslo prihlášky  159-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.07.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.12.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01R 31/00  H02M 1/00   
(54)  Názov  Zariadenie na testovanie topológií výkonových polovodičových meničov 
(57)  Anotácia  Zariadenie na testovanie topológií výkonových polovodičových meničov pozostáva z budiacich obvodov (8) hlavného obvodu (1), na ktoré je pripojený riadiaci odvod (10), ďalej z variabilného modulu (4), na ktorý sú pripojené konfiguračné moduly (11), vstupný filter (3) a výstupný filter (5), pričom k vstupnému filtru (3) je pripojený vstupný usmerňovač (2) a k výstupnému filtru (5) je pripojený obvod (6) snímania prúdu. K obvodu (6) snímania prúdu je ďalej pripojená prepäťová ochrana (7) a k budiacim obvodom (8) je silovými vodičmi pripojený izolovaný menič (9), pričom budiace obvody (8) sú pripojené k tranzistorom variabilného modulu (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Píri Marek, Ing.; Plášťovce 138, 935 82 Plášťovce; SK;
Frivaldský Michal, doc. Ing., PhD.; Horný Hričov 160, 013 42 Horný Hričov; SK;
Drgoňa Peter, doc. Ing., PhD.; Tekovská 442, 966 54 Tekovské Nemce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.07.2021 
   Maximálna platnosť do  07.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2018 07/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.12.2018 12/2018 FG2K
 
PUV 159-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 159-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.07.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 07.07.2017 Typ Doručené
1b Opis 07.07.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 07.07.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 07.07.2017 Typ Doručené
1e Anotácia 07.07.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.07.2017 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 26.07.2017 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.07.2017 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.08.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 18.10.2017 Typ Doručené
6a Opis 18.10.2017 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 18.10.2017 Typ Doručené
6c Výkresy 18.10.2017 Typ Doručené
6d Anotácia 18.10.2017 Typ Doručené
6e Obrázok k anotácii 18.10.2017 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.10.2017 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.12.2017 Typ Doručené
9 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 05.01.2018 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 02.03.2018 Typ Doručené
10a Opis 02.03.2018 Typ Doručené
10b Nároky na ochranu 02.03.2018 Typ Doručené
10c Výkresy 02.03.2018 Typ Doručené
10d Anotácia 02.03.2018 Typ Doručené
10e Obrázok k anotácii 02.03.2018 Typ Doručené
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.03.2018 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 14.05.2018 Typ Doručené
12a Opis 14.05.2018 Typ Doručené
12b Nároky na ochranu 14.05.2018 Typ Doručené
12c Výkresy 14.05.2018 Typ Doručené
12d Anotácia 14.05.2018 Typ Doručené
12e Obrázok k anotácii 14.05.2018 Typ Doručené
13 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.05.2018 Typ Interné listy
14 rešeršná správa 16.05.2018 Typ Interné listy
15 výsledok rešerše 16.05.2018 Typ Odoslané
16 oznámenie o výsledku rešerše 16.05.2018 Typ Odoslané
17 pokyn na zverejnenie PÚV 16.05.2018 Typ Interné listy
18 záznam o ukončení konania o PÚV 02.10.2018 Typ Interné listy
19 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.10.2018 Typ Interné listy
20 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 26.11.2018 Typ Odoslané
PUV 159-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku