Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 159-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7767 
(21)  Číslo prihlášky  159-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.09.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.05.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.03.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01R 31/34  G01M 15/02  H02P 29/60  H02K 11/20   
(54)  Názov  Systém na určovanie životnosti elektromotorov 
(57)  Anotácia  Systém na určovanie životnosti elektromotorov obsahuje elektromotor (3), ktorý je pohonom mechanického zariadenia (4) a je pripojený na menič elektromotora (3), ktorý je pripojený na menič (2) frekvencie na napájanie elektromotora (3), na ktorý je pripojený riadiaci modul (1), ďalej je k elektromotoru (3) pripojený snímač (5) teploty pracovného vinutia elektromotora (3), snímač (6) elektrického odporu pracovného vinutia elektromotora (3), snímač (7) elektrického prúdu pracovného vinutia elektromotora (3), komponent (8) na snímanie vibrácií elektromotora (3) a snímač (9) teploty ložísk elektromotora (3), ktorý je spolu so snímačom (7) prúdu pracovného vinutia elektromotora (3) a komponentom (8) na snímanie vibrácií elektromotora (3) pripojený k modulu (12) identifikácie zmeny sledovaných parametrov, ktorý je pripojený na modul (13) na určenie skutočného technického stavu a predpokladanej zostatkovej životnosti elektromotora (3), kde je pripojený aj modul (11) určovania technického stavu elektromotora (3), ku ktorému je pripojený snímač (7) elektrického prúdu pracovného vinutia elektromotora (3), komponent (8) na snímanie vibrácií elektromotora (3), snímač (9) teploty ložísk elektromotora (3), riadiaci modul (1) a vyhodnocovacia jednotka (10) elektrického odporu pracovného vinutia elektromotora (3), na ktorú je pripojený snímač (5) teploty pracovného vinutia elektromotora (3), snímač (6) elektrického odporu pracovného vinutia elektromotora (3) a riadiaci modul (1), na ktorý je pripojený modul (13) na určenie skutočného technického stavu a predpokladanej zostatkovej životnosti elektromotora (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Božek Pavol, doc. Ing., CSc.; Podhájska 142, 919 42 Voderady; SK;
Abramov Ivan, prof., DrSc.; Študentská 7, 426069 Iževsk; RU;
Abramov Andrej, doc. Ing., PhD.; Studencheskaja 7, 426069 Iževsk; RU;
Nikitin Yuri, doc. Ing., PhD.; Studencheskaja 7, 426069 Iževsk; RU;
Kollár Pavol, Ing., PhD.; Trenčianska 725/54-22, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Romanov Alexander, Ing.; Studencheskaja 7, 426069 Iževsk; RU;
Zorina Axana, Ing.; Studencheskaja 7, 426069 Iževsk; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Maximálna platnosť do  21.09.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2016 10/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.05.2017 5/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.11.2019 11/2019 ND2K
 
PUV 159-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.09.2015 66,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 20.09.2019 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 159-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.09.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 21.09.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.09.2015 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 21.09.2015 Typ Doručené
Opis 21.09.2015 Typ Doručené
Výkresy 21.09.2015 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.09.2015 Typ Platba
Oznámenie k poplatkom 08.10.2015 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.01.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.02.2016 Typ Doručené
Anotácia 22.02.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 22.02.2016 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 22.02.2016 Typ Doručené
Opis 22.02.2016 Typ Doručené
Výkresy 22.02.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.05.2016 Typ Doručené
Anotácia 02.05.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 02.05.2016 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 02.05.2016 Typ Doručené
Opis 02.05.2016 Typ Doručené
Výkresy 02.05.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.05.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 14.07.2016 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 14.07.2016 Typ Doručené
Anotácia 14.07.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 14.07.2016 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 14.07.2016 Typ Doručené
Opis 14.07.2016 Typ Doručené
Plná moc 14.07.2016 Typ Doručené
Výkresy 14.07.2016 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.07.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 17.08.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 17.08.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 17.08.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 17.08.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zápise zmeny 24.08.2016 Typ Odoslané
záznam o ukončení konania o PÚV 22.02.2017 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.02.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.05.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 13.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.09.2019 Typ Doručené
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 23.09.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 25.09.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 25.03.2022 Typ Odoslané
PUV 159-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Oprava názvu/mena prihlasovatela/majitela 23.08.2016 Slovenská technická univerzita v Bratislave STU Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku