Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 158-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8264 
(21)  Číslo prihlášky  158-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.07.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 3/00   
(54)  Názov  Sériovo-paralelný rezonančný menič s dvojitým rezonančným kondenzátorom 
(57)  Anotácia  Sériovo-paralelný rezonančný (LLC) menič s dvojitým rezonančným kondenzátorom patrí do skupiny vysokofrekvenčných izolovaných rezonančných meničov. Pozostáva z jednosmerného napájacieho zdroja (1), ktorého výstup je pripojený na jednosmerný impulzový menič (2) v polomostovom zapojení s vyvedeným stredom (3), ktorý napája sériovo-paralelný rezonančný obvod (4) s dvojitým rezonančným kondenzátorom s vyvedeným stredom (5). Primárne vinutie VF transformátora (6) tvorí súčasť sériovo-paralelného rezonančného obvodu (4) s dvojitým rezonančným kondenzátorom s vyvedeným stredom (5) a sekundárne vinutie VF transformátora (6) napája výstupnú časť meniča (7), ktorá je tvorená usmerňovačom, filtrom a záťažou. Riadenie sériovo-paralelného rezonančného (LLC) meniča s dvojitým rezonančným kondenzátorom zabezpečuje riadiaci systém (8). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník 155, 018 26 Plevník; SK;
Kaščák Slavomír, Ing., PhD.; Mlynská 3, 053 42 Krompachy; SK;
Frivaldský Michal, doc. Ing., PhD.; Horný Hričov 160, 013 42 Horný Hričov; SK;
Šedo Jozef, Ing., PhD.; Na lány 60, 010 03 Žilina 3; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.07.2021 
   Maximálna platnosť do  07.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.06.2018 06/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2018 11/2018 FG2K
 
PUV 158-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 158-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.07.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 07.07.2017 Typ Doručené
1b Opis 07.07.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 07.07.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 07.07.2017 Typ Doručené
1e Anotácia 07.07.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.07.2017 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 26.07.2017 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.07.2017 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.09.2017 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 10.04.2018 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 10.04.2018 Typ Odoslané
8 oznámenie o výsledku rešerše 10.04.2018 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 10.04.2018 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 04.09.2018 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.09.2018 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.10.2018 Typ Odoslané
PUV 158-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku