Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 158-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7588 
(21)  Číslo prihlášky  158-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.09.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.11.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.09.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02J 7/00  H02J 7/35  H04M 1/02  A45C 11/24   
(54)  Názov  Kryt mobilných zariadení s funkciou dobíjania akumulátora zo slnečnej energie 
(57)  Anotácia  Kryt mobilných zariadení s funkciou dobíjania akumulátora zo slnečnej energie obsahuje externý kryt (5) s fotovoltickými článkami (1) elektricky prepojenými s riadiacou elektronikou (2), ktorá je pripojená k akumulátoru (3) zariadenia (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  STU v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Paulínska 16, 917 24 Trnava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Božek Pavol, doc. Ing., CSc.; Podhájska 142, 919 42 Voderady; SK;
Kollár Pavol, Ing., PhD.; Trenčianska 725/54-22, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Abramov Andrej, doc. Ing., PhD.; Studencheskaja 7, 426069 Iževsk; RU;
Kollárová Milena, Ing., PhD.; Trenčianska 725/54-22, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Božek Jakub; Podhájska 142, 919 42 Voderady; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Maximálna platnosť do  21.09.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2016 5/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.11.2016 11/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.11.2019 11/2019 ND2K
 
PUV 158-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.09.2015 66,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 20.09.2019 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 158-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.09.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 21.09.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.09.2015 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 21.09.2015 Typ Doručené
Opis 21.09.2015 Typ Doručené
Výkresy 21.09.2015 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.09.2015 Typ Platba
Oznámenie k poplatkom 08.10.2015 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.01.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.02.2016 Typ Doručené
Anotácia 08.02.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 08.02.2016 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 08.02.2016 Typ Doručené
Opis 08.02.2016 Typ Doručené
Výkresy 08.02.2016 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.02.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 02.03.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 02.03.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 02.03.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 02.03.2016 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.08.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 03.08.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.12.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 13.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.09.2019 Typ Doručené
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 23.09.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 25.09.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 25.03.2022 Typ Odoslané
PUV 158-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku