Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 157-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9122 
(21)  Číslo prihlášky  157-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16H 49/00  H02K 7/116  H02K 11/21   
(54)  Názov  Inteligentná harmonická prevodovka s axiálnym výstupom 
(57)  Anotácia  Inteligentná harmonická prevodovka s axiálnym výstupom je zložená zo statora motora (2), pevne uloženého na nosiči (1) generátora vĺn, pevným spojením pripojeného k spojke (9) generátora vĺn a rotora (4) motora, pevne uloženého vnútri hriadeľa (3) rotora s nalisovaným pružným guľkovým ložiskom (6) na jeho vonkajšej eliptickej vačke (5), pričom hriadeľ (3) rotora je valivým uložením, cez ložisko (13) s obojstranným tesnením a ložisko (14) s obojstranným tesnením, viazaný na nosič (1) generátora vĺn. Pružný vlnovec (7), vnútorným priemerom nasadený na pružné guľkové ložisko (6), je svojím vonkajším ozubením vsunutý do záberu s vnútorným ozubením tuhého telesa (8), pevným spojením pripojeného k spojke (9) generátora vĺn, a svojou prírubou je pevným spojením pripojený k výstupnej prírube (10), viazanej k valivým telieskam (12), na ktoré je ďalej viazaný nosič (1) generátora vĺn, tuhé teleso (8) s vnútorným ozubením a krúžky (11) príruby, ktoré sú pevným spojením pripojené k výstupnej prírube (10). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tkáč Peter, Ing.; Havanská 2563/5, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tkáč Peter, Ing.; Havanská 2563/5, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.10.2023 
   Maximálna platnosť do  28.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 157-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 157-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 28.10.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.10.2019 Typ Doručené
1c Anotácia 28.10.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 28.10.2019 Typ Doručené
1e Opis 28.10.2019 Typ Doručené
1f Výkresy 28.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.10.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 31.10.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.05.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.05.2020 Typ Doručené
5a Anotácia 19.05.2020 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 19.05.2020 Typ Doručené
5c Obrázok k anotácii 19.05.2020 Typ Doručené
5d Opis 19.05.2020 Typ Doručené
5e Opis 19.05.2020 Typ Doručené
5f Výkresy 19.05.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.09.2020 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 30.11.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 30.11.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 02.12.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 30.11.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.04.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 157-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku