Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 155-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8234 
(21)  Číslo prihlášky  155-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.07.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.10.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 5/00   
(54)  Názov  Dvojitý LCCT menič s vysokofrekvenčným transformátorom a jednosmerným výstupom 
(57)  Anotácia  Dvojitý LCCT menič s vysokofrekvenčným transformátorom a jednosmerným výstupom patrí do skupiny izolovaných viacprvkových rezonančných meničov. Pozostáva z jednosmerného zdroja (1), ktorého výstup je pripojený na jednosmerný impulzový menič (2) v polomostovom zapojení s vyvedeným stredom (3), ktorý napája sériovú časť multirezonančného filtra (4) a paralelnú časť multirezonančného filtra (5) s vyvedeným stredom (6). Vyvedený stred (6) paralelnej časti multirezonančného filtra (5) - vysokofrekvenčného transformátora - je spojený spolu s vyvedeným stredom (3) impulzného meniča (2). Sekundárne vinutia vysokofrekvenčného transformátora spolu so synchrónnym usmerňovačom a kondenzátorom tvoria výstupnú časť meniča (7), ku ktorej je pripojená záťaž (8). Riadenie dvojitého LCCT meniča s vysokofrekvenčným transformátorom a jednosmerným výstupom zabezpečuje riadiaci systém (9). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník 155, 018 26 Plevník; SK;
Prídala Michal, Ing.; Pažiť 2, 958 03 Partizánske 1; SK;
Frivaldský Michal, doc. Ing., PhD.; Horný Hričov 160, 013 42 Horný Hričov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.07.2021 
   Maximálna platnosť do  07.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.10.2018 10/2018 FG2K
 
PUV 155-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 155-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.07.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 07.07.2017 Typ Doručené
1b Opis 07.07.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 07.07.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 07.07.2017 Typ Doručené
1e Anotácia 07.07.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.07.2017 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 26.07.2017 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.07.2017 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.09.2017 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 09.03.2018 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 12.03.2018 Typ Odoslané
8 oznámenie o výsledku rešerše 12.03.2018 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 12.03.2018 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 08.08.2018 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.08.2018 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.09.2018 Typ Odoslané
PUV 155-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku