Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 154-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8618 
(21)  Číslo prihlášky  154-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.09.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.06.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 9/608  E01F 9/60  E01F 9/615  G08G 1/09  E01F 9/00   
(54)  Názov  Plastový cestný stĺpik s detekciou a následnou indikáciou chodcov, cyklistov a zvierat 
(57)  Anotácia  Technické riešenie zvyšuje viditeľnosť chodcov za zníženej viditeľnosti v nepriaznivom počasí a v noci. Do cestného stĺpika je integrované zariadenie, ktoré deteguje chodca, cyklistu, prípadne zvieratá na krajnici vozovky. Plastový cestný stĺpik s detekciou a následnou indikáciou chodcov, cyklistov a zvierat sa skladá z detekčnej a indikačnej časti umiestnených v montážnom otvore (5), pričom detekčná časť pozostáva z pasívneho infračerveného detektora (1), ktorý je pripojený na batérie (4) a spojený s LED diódami (2) na spínanie pri detekcii, a indikačná časť je zložená z jednej alebo viacerých LED diód (2), ktoré sú pripojené na batérie (4) dobíjané solárnym panelom (3). Zariadenie sa cez deň nabíja a indikuje chodcov, cyklistov a zvieratá len za zníženej viditeľnosti, resp. v noci. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Veľas Andrej, doc. Ing., PhD.; Lietavská Svinná 340, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov; SK;
Svetlík Jozef, doc. Ing., PhD.; Pribiš 54, 027 41 Oravský Podzámok; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Maximálna platnosť do  21.09.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.06.2019 6/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2019 11/2019 FG2K
 
PUV 154-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.10.2018 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 154-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 21.09.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.09.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 21.09.2018 Typ Doručené
Opis 21.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2018 Typ Doručené
Výkresy 21.09.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.10.2018 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.12.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 15.04.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 15.04.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 15.04.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 15.04.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.09.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 09.09.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.10.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 25.03.2022 Typ Odoslané
PUV 154-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku