Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 153-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9257 
(21)  Číslo prihlášky  153-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23B 31/10  B23Q 3/12   
(54)  Názov  Vodiace puzdro na čeľusťové skľučovadlá 
(57)  Anotácia  Vodiace puzdro na čeľusťové skľučovadlá pozostáva z vonkajšieho puzdra (1), ktoré sa vkladá do čeľusťového skľučovadla sústruhu a vymeniteľného adaptéra (4). Vonkajšie puzdro (1) obsahuje kužeľovú vodiacu plochu (2) na centrovanie tyčí a rúr. Z vnútornej časti obsahuje vnútorný otvor (3), kde sa vkladá vymeniteľný adaptér (4), ktorý je poistený cez dieru (10) poisťovacou skrutkou (6). Vonkajšie puzdro (1) obsahuje dieru so závitom (5), na ktorom je naskrutkovaná poisťovacia skrutka (6). Prírubová časť (7) vonkajšieho puzdra (1) je pripevnená na čelnú časť čeľusťového skľučovadla skrutkami cez vyhotovený otvor s valcovým zahĺbením (9). Vonkajšie puzdro (1) obsahuje skosené okraje (8) prírubovej časti na pojazd čeľustí skľučovadla. Súčasťou vodiaceho puzdra je vymeniteľný adaptér (4), ktorý obsahuje kužeľovú vodiacu plochu (11) na centrovanie tyčí a rúr. Vnútorný otvor (12) vymeniteľného adaptéra (4) môže mať rozličné priemery v závislosti od priemeru podávanej tyče alebo rúry a zabezpečuje vedenie tyče z podávača tyčí do pracovného priestoru sústruhu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vopát Tomáš, Ing., PhD.; Rekreačná 24, 919 34 Trnava; SK;
Beňo Matúš, Ing., PhD.; Baranecká 154/40, 906 13 Brezová pod Bradlom; SK;
Buranský Ivan, Ing., PhD.; Seredská 5959/259, 917 05 Trnava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.09.2024 
   Maximálna platnosť do  09.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 153-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 153-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 09.09.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.09.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 09.09.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 09.09.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 09.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.09.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.09.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.09.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 09.11.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 09.11.2020 Typ Doručené
5b Opis 09.11.2020 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.11.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 18.01.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 18.01.2021 Typ Doručené
7b Opis 18.01.2021 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 18.01.2021 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.01.2021 Typ Interné listy
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.01.2021 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 11.02.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 11.02.2021 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 11.02.2021 Typ Doručené
10c Opis 11.02.2021 Typ Doručené
11 rešeršná správa 02.03.2021 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 02.03.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 02.03.2021 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 02.03.2021 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.07.2021 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 153-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku