Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 153-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7862 
(21)  Číslo prihlášky  153-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.09.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2014-29989 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.12.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.08.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.06.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/90  E04F 13/08   
(54)  Názov  Systém upevnenia dosiek dodatočne montovanej prídavnej vonkajšej tepelnej izolácie obvodových plášťov budov 
(57)  Anotácia  Opísaný je systém upevnenia dosiek dodatočne montovanej prídavnej vonkajšej tepelnej izolácie obvodových plášťov budov, najmä na prekrytie ostávajúcich dosiek renovovaného kontaktného zateplenia obvodového plášťa budovy, ktorá je tvorená pôvodnými izolačnými doskami (3) a prídavnými izolačnými doskami (2), do ktorých je rozoberateľne nasunutá najmenej jedna tanierová príchytka (1) s príchytkovým driekom (1b), ktorého koncová časť je nasunutá do stenového otvoru (4a) podkladovej steny (4) a na strednú časť príchytkového drieku (1b) medzi pôvodné izolačné dosky (3) a podkladovú stenu (4) je umiestnená expanzná fixačná výplň (4b). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  fischer SK s.r.o.; Nová Rožňavská 134 A, 831 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Valeš Ladislav, Ing.; Rostání č. 144, 463 43 Světlá pod Ještědem; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.09.2022 
   Maximálna platnosť do  14.09.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.12.2016 12/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.08.2017 08/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.09.2019 09/2019 ND2K
4 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 05.11.2019 11/2019 PC2K
 
PUV 153-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 153-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.09.2015 Typ Doručené
1a Opis 14.09.2015 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 14.09.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 14.09.2015 Typ Doručené
1d Výkresy 14.09.2015 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 14.09.2015 Typ Doručené
1f Plná moc 14.09.2015 Typ Doručené
1g Doklad o práve prednosti 14.09.2015 Typ Doručené
1h Doklad preukazujúci právo na riešenie 14.09.2015 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 05.10.2015 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.10.2015 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.04.2016 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 15.04.2016 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 20.04.2016 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 20.04.2016 Typ Odoslané
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.05.2016 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 29.07.2016 Typ Doručené
9a Opis 29.07.2016 Typ Doručené
9b Anotácia 29.07.2016 Typ Doručené
9c Nároky na ochranu 29.07.2016 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie PÚV 21.10.2016 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 07.06.2017 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.06.2017 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.07.2017 Typ Odoslané
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 12.08.2019 Typ Doručené
14a Sprievodný list 12.08.2019 Typ Doručené
14b Plná moc 12.08.2019 Typ Doručené
15 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 19.08.2019 Typ Platba
16 predĺženie doby platnosti ÚV 20.08.2019 Typ Odoslané
17 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.09.2019 Typ Platba
18 Žiadosť o zápis prevodu 02.09.2019 Typ Doručené
18a Oznámenie k poplatkom 02.09.2019 Typ Doručené
18b Doklad o prevode 02.09.2019 Typ Doručené
19 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 18.10.2019 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.07.2021 Typ Doručené
20a Plná moc 02.07.2021 Typ Doručené
21 oznámenie o zápise zmeny 21.07.2021 Typ Odoslané
PUV 153-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 15.10.2019 fischer SK s.r.o. fischer international s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.10.2019 GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdnoznalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 21.07.2021 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku