Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 152-2005
(11)  Číslo úžitkového vzoru  4301 
(21)  Číslo prihlášky  152-2005 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.07.2005 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.11.2005 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.11.2005 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.09.2005 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21C 9/00   
(54)  Názov  Systém na zadržanie roztavenej aktívnej zóny v tlakovej nádobe jadrového reaktora typu VVER-440/V213. 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Inžinierska výpočtová spoločnosť Trnava, s.r.o.; Jána Hollého 5, 917 01 Trnava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bachratý Milan, Ing.; Saleziánska 24, 917 01 Trnava; SK;
Barnák Miroslav, Ing., CSc.; Beethovenova 21, 917 01 Trnava; SK;
Matejovič Peter, Ing., CSc.; Vážska 20, 921 01 Piešťany; SK;
Vranka Ľubomír, Ing.; Halalovka 53/44, 911 01 Trenčín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc., SLOVAKIAPATENT, Patentová a známková kancelária; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  01.07.2015 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.07.2015 
   Maximálna platnosť do  01.07.2015 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané úžitkové vzory 03.11.2005 11/2005 FG2K
2 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 07.09.2009 09/2009 ND2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 06.08.2012 08/2012 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 03.09.2015 09/2015 MK2K
 
PUV 152-2005
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 152-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky - FAX 01.07.2005 Typ Doručené
2 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 04.07.2005 Typ Doručené
2a Opis 04.07.2005 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 04.07.2005 Typ Doručené
2c Výkresy 04.07.2005 Typ Doručené
2d Plná moc 04.07.2005 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 25.07.2005 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.08.2005 Typ Platba
5 pokyn na zápis PÚV 10.08.2005 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 04.11.2005 Typ Odoslané
7 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.04.2006 Typ Doručené
8 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 03.05.2006 Typ Odoslané
9 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.05.2006 Typ Platba
10 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 15.05.2006 Typ Odoslané
11 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.06.2006 Typ Doručené
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 12.06.2006 Typ Platba
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 15.06.2006 Typ Odoslané
14 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.06.2006 Typ Platba
15 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.06.2006 Typ Doručené
16 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 22.06.2006 Typ Odoslané
17 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 05.06.2009 Typ Doručené
18 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 06.07.2009 Typ Odoslané
19 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 17.07.2009 Typ Platba
20 predĺženie doby platnosti ÚV 29.07.2009 Typ Odoslané
21 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 06.06.2012 Typ Doručené
22 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 20.06.2012 Typ Platba
23 predĺženie doby platnosti ÚV 02.07.2012 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch subjektov (osôb) do registra 15.10.2012 Typ Doručené
25 13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.10.2012 Typ Platba
26 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 21.11.2012 Typ Doručené
27 záznam z nahliadnutia do spisu 21.11.2012 Typ Interné listy
28 oznámenie o zápise zmeny 18.01.2013 Typ Odoslané
29 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 01.02.2013 Typ Doručené
30 20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 12.02.2013 Typ Platba
31 32 Poplatok - kaucia 12.02.2013 Typ Platba
32 výzva na doplnenie návrhu na výmaz 20.02.2013 Typ Odoslané
33 Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.04.2013 Typ Doručené
34 výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 12.04.2013 Typ Odoslané
35 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 17.06.2013 Typ Doručené
36 záznam z nahliadnutia do spisu 18.09.2013 Typ Interné listy
37 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 18.09.2013 Typ Doručené
37a Plná moc 18.09.2013 Typ Doručené
38 menovanie, zvolanie komisie 08.11.2013 Typ Interné listy
39 referát pre odbonú komisiu 15.11.2013 Typ Interné listy
40 protokol o rokovaní komisie 18.11.2013 Typ Interné listy
41 protokol o hlasovaní komisie 18.11.2013 Typ Interné listy
42 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na výmaz 16.12.2013 Typ Odoslané
43 Podanie rozkladu 17.01.2014 Typ Doručené
44 Podanie rozkladu 21.01.2014 Typ Doručené
45 predkladacia správa k rozkladu 23.01.2014 Typ Interné listy
46 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 24.01.2014 Typ Odoslané
47 vyžiadanie doplnenia rozkladu 25.02.2014 Typ Odoslané
48 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.03.2014 Typ Doručené
49 Žiadosť inde neuvedená 14.04.2014 Typ Doručené
50 Žiadosť o informáciu 15.04.2014 Typ Doručené
51 konečné predĺženie lehoty 25.04.2014 Typ Odoslané
52 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 28.05.2014 Typ Doručené
53 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 06.06.2014 Typ Platba
54 konečné predĺženie lehoty 17.06.2014 Typ Odoslané
55 Oznámenie inde neuvedené 16.06.2014 Typ Doručené
56 všeobecný referátnik 27.06.2014 Typ Odoslané
57 Doplnenie materiálov 30.06.2014 Typ Doručené
58 Odôvodnenie rozkladu 01.07.2014 Typ Doručené
59 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 04.07.2014 Typ Odoslané
60 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch subjektov (osôb) do registra 15.07.2014 Typ Doručené
61 13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2014 Typ Platba
62 oznámenie o zápise zmeny 19.08.2014 Typ Odoslané
63 Vyjadrenie k rozkladu 02.09.2014 Typ Doručené
64 Žiadosť inde neuvedená 20.10.2014 Typ Doručené
65 Žiadosť o informáciu 20.02.2015 Typ Doručené
66 Žiadosť o informáciu 23.02.2015 Typ Doručené
66a Plná moc 23.02.2015 Typ Doručené
67 všeobecný referátnik 03.03.2015 Typ Odoslané
68 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 02.03.2015 Typ Interné listy
69 protokol o rokovaní komisie 02.03.2015 Typ Interné listy
70 protokol o hlasovaní komisie 02.03.2015 Typ Interné listy
71 rozhodnutie o rozklade 06.03.2015 Typ Odoslané
72 vnútrospisový list 31.03.2015 Typ Interné listy
73 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 08.04.2015 Typ Doručené
74 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 09.04.2015 Typ Doručené
75 Výzva na vyjadrenie k žalobe 29.05.2015 Typ Doručené
75a Žaloba 29.05.2015 Typ Doručené
76 Žiadosť inde neuvedená 03.06.2015 Typ Doručené
77 všeobecný referátnik 04.06.2015 Typ Odoslané
78 Žiadosť inde neuvedená 08.06.2015 Typ Doručené
79 všeobecný referátik 18.06.2015 Typ Odoslané
80 všeobecný referátnik 18.06.2015 Typ Odoslané
81 Rozhodnutie súdu 05.11.2015 Typ Doručené
82 Predvolanie 09.03.2016 Typ Doručené
83 Oznámenie 24.03.2016 Typ Doručené
84 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 24.03.2016 Typ Doručené
85 všeobecný referátnik 04.04.2016 Typ Odoslané
86 Podanie inde neuvedené 04.04.2016 Typ Doručené
87 Žiadosť inde neuvedená 08.04.2016 Typ Doručené
88 Žiadosť inde neuvedená 08.04.2016 Typ Doručené
89 Žiadosť inde neuvedená 09.05.2016 Typ Doručené
90 Žiadosť inde neuvedená 11.05.2016 Typ Doručené
91 Žiadosť inde neuvedená 17.05.2016 Typ Doručené
92 Rozhodnutie súdu 08.07.2016 Typ Doručené
93 všeobecný referátik 22.07.2016 Typ Odoslané
94 Žiadosť inde neuvedená 01.08.2016 Typ Doručené
94a Odvolanie 01.08.2016 Typ Doručené
95 Oznámenie 03.08.2016 Typ Doručené
96 Oznámenie inde neuvedené 15.08.2016 Typ Doručené
97 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 24.11.2017 Typ Doručené
97a Plná moc 24.11.2017 Typ Doručené
97b Príloha inde neuvedená 24.11.2017 Typ Doručené
97c Príloha inde neuvedená 24.11.2017 Typ Doručené
98 Žiadosť inde neuvedená 04.12.2017 Typ Doručené
99 20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 07.12.2017 Typ Platba
100 32 Poplatok - kaucia 07.12.2017 Typ Platba
101 výzva na doplnenie návrhu na výmaz 11.12.2017 Typ Odoslané
102 Doplnenie materiálov 14.12.2017 Typ Doručené
102a Plná moc 14.12.2017 Typ Doručené
103 výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 05.01.2018 Typ Odoslané
104 Urgencia 12.01.2018 Typ Doručené
104a Sprievodný list 12.01.2018 Typ Doručené
104b Príloha inde neuvedená 12.01.2018 Typ Doručené
104c Príloha inde neuvedená 12.01.2018 Typ Doručené
105 všeobecný referátnik 18.01.2018 Typ Odoslané
106 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.03.2018 Typ Doručené
106a Odôvodnenie žiadosti 09.03.2018 Typ Doručené
107 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.03.2018 Typ Doručené
107a Sprievodný list 12.03.2018 Typ Doručené
108 konečná lehota 15.03.2018 Typ Odoslané
109 Žiadosť inde neuvedená 04.05.2018 Typ Doručené
110 všeobecný referátnik 10.05.2018 Typ Odoslané
111 Žiadosť o zastavenie konania 09.05.2018 Typ Doručené
111a Sprievodný list 09.05.2018 Typ Doručené
112 všeobecný referátnik 10.05.2018 Typ Odoslané
113 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 11.05.2018 Typ Doručené
113a Sprievodný list 11.05.2018 Typ Doručené
114 Doplnenie materiálov 11.05.2018 Typ Doručené
114a Sprievodný list 11.05.2018 Typ Doručené
115 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 11.05.2018 Typ Doručené
115a Sprievodný list 11.05.2018 Typ Doručené
116 Odpoveď na správu úradu 11.05.2018 Typ Doručené
116a Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
116b Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
116c Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
116d Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
116e Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
116f Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
116g Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
116h Sprievodný list 11.05.2018 Typ Doručené
116i Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
116j Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117 Doplnenie materiálov 11.05.2018 Typ Doručené
117a Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117b Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117c Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117d Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117e Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117f Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117g Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117h Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117i Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117j Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117k Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117l Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117m Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117n Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117o Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117p Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117q Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117r Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117s Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
117t Sprievodný list 11.05.2018 Typ Doručené
118 Žiadosť inde neuvedená 17.05.2018 Typ Doručené
118a Sprievodný list 17.05.2018 Typ Doručené
119 Výzva na vyjadrenie k stanovisku protistrany 31.05.2018 Typ Odoslané
120 Žiadosť inde neuvedená 25.05.2018 Typ Doručené
120a Sprievodný list 25.05.2018 Typ Doručené
121 všeobecný referátnik 31.05.2018 Typ Odoslané
122 všeobecný referátnik 31.07.2018 Typ Odoslané
123 Žiadosť inde neuvedená 03.08.2018 Typ Doručené
123a Sprievodný list 03.08.2018 Typ Doručené
123b Príloha inde neuvedená 03.08.2018 Typ Doručené
124 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.08.2018 Typ Doručené
124a Sprievodný list 03.08.2018 Typ Doručené
125 Výzva na vyjadrenie k stanovisku protistrany 09.08.2018 Typ Odoslané
126 Žiadosť o informáciu 19.09.2018 Typ Doručené
127 vnútrospisový list 21.09.2018 Typ Interné listy
128 všeobecný referátik 25.09.2018 Typ Odoslané
129 Odpoveď na správu úradu 15.10.2018 Typ Doručené
129a Sprievodný list 15.10.2018 Typ Doručené
130 Odpoveď na správu úradu 15.10.2018 Typ Doručené
130a Sprievodný list 15.10.2018 Typ Doručené
131 Odpoveď na správu úradu 15.10.2018 Typ Doručené
131a Sprievodný list 15.10.2018 Typ Doručené
132 Odpoveď na správu úradu 15.10.2018 Typ Doručené
132a Sprievodný list 15.10.2018 Typ Doručené
133 Odpoveď na správu úradu 15.10.2018 Typ Doručené
133a Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
133b Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
133c Príloha inde neuvedená 15.10.2018 Typ Doručené
133d Sprievodný list 15.10.2018 Typ Doručené
134 Rozhodnutie súdu 22.10.2018 Typ Doručené
135 všeobecný referátnik 24.10.2018 Typ Odoslané
136 všeobecný referátnik 24.10.2018 Typ Odoslané
137 všeobecný referátik 31.10.2018 Typ Odoslané
138 Žiadosť inde neuvedená 26.10.2018 Typ Doručené
138a Sprievodný list 26.10.2018 Typ Doručené
139 všeobecný referátik 05.11.2018 Typ Odoslané
140 Oznámenie inde neuvedené 05.11.2018 Typ Doručené
141 vnútrospisový list 05.11.2018 Typ Interné listy
142 Podanie rozkladu 14.11.2018 Typ Doručené
142a Sprievodný list 14.11.2018 Typ Doručené
143 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.11.2018 Typ Doručené
143a Sprievodný list 30.11.2018 Typ Doručené
143b Plná moc 30.11.2018 Typ Doručené
144 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.11.2018 Typ Doručené
144a Sprievodný list 30.11.2018 Typ Doručené
144b Plná moc 30.11.2018 Typ Doručené
144c Výpoveď plnej moci 30.11.2018 Typ Doručené
145 zaslanie vyjadrenia k rozkladu podateľovi rozkladu 05.12.2018 Typ Odoslané
146 všeobecný referátnik 05.12.2018 Typ Odoslané
147 všeobecný referátnik 20.12.2018 Typ Odoslané
148 Oznámenie inde neuvedené 20.12.2018 Typ Doručené
148a Príloha inde neuvedená 20.12.2018 Typ Doručené
148b Príloha inde neuvedená 20.12.2018 Typ Doručené
149 vnútrospisový list 16.01.2019 Typ Interné listy
150 Oznámenie inde neuvedené 11.02.2019 Typ Doručené
150a Sprievodný list 11.02.2019 Typ Doručené
150b Príloha inde neuvedená 11.02.2019 Typ Doručené
150c Príloha inde neuvedená 11.02.2019 Typ Doručené
150d Príloha inde neuvedená 11.02.2019 Typ Doručené
150e Príloha inde neuvedená 11.02.2019 Typ Doručené
150f Príloha inde neuvedená 11.02.2019 Typ Doručené
150g Príloha inde neuvedená 11.02.2019 Typ Doručené
150h Príloha inde neuvedená 11.02.2019 Typ Doručené
150i Príloha inde neuvedená 11.02.2019 Typ Doručené
150j Príloha inde neuvedená 11.02.2019 Typ Doručené
150k Príloha inde neuvedená 11.02.2019 Typ Doručené
151 Výzva na vyjadrenie k stanovisku protistrany 15.02.2019 Typ Odoslané
152 všeobecný referátnik 15.02.2019 Typ Odoslané
153 Oznámenie 11.04.2019 Typ Doručené
153a Sprievodný list 11.04.2019 Typ Doručené
154 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 06.05.2019 Typ Doručené
154a Sprievodný list 06.05.2019 Typ Doručené
155 všeobecný referátnik 09.05.2019 Typ Odoslané
156 všeobecný referátnik 23.05.2019 Typ Odoslané
157 všeobecný referátnik 23.05.2019 Typ Odoslané
158 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.06.2019 Typ Doručené
158a Sprievodný list 12.06.2019 Typ Doručené
159 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.06.2019 Typ Doručené
159a Sprievodný list 12.06.2019 Typ Doručené
160 Výzva na vyjadrenie k stanovisku protistrany 19.06.2019 Typ Odoslané
161 všeobecný referátnik 21.06.2019 Typ Odoslané
162 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 25.06.2019 Typ Doručené
162a Sprievodný list 25.06.2019 Typ Doručené
163 všeobecný referátnik 28.06.2019 Typ Odoslané
164 Oznámenie inde neuvedené 09.07.2019 Typ Doručené
164a Sprievodný list 09.07.2019 Typ Doručené
165 Odpoveď na správu úradu 20.08.2019 Typ Doručené
165a Sprievodný list 20.08.2019 Typ Doručené
166 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.08.2019 Typ Doručené
166a Sprievodný list 20.08.2019 Typ Doručené
167 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 03.09.2019 Typ Doručené
167a Sprievodný list 03.09.2019 Typ Doručené
168 všeobecný referátnik 05.09.2019 Typ Odoslané
169 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 11.09.2019 Typ Doručené
169a Sprievodný list 11.09.2019 Typ Doručené
170 všeobecný referátnik 16.09.2019 Typ Odoslané
171 Oznámenie inde neuvedené 16.09.2019 Typ Doručené
171a Sprievodný list 16.09.2019 Typ Doručené
172 Odpoveď na správu úradu 21.10.2019 Typ Doručené
172a Príloha inde neuvedená 21.10.2019 Typ Doručené
172b Príloha inde neuvedená 21.10.2019 Typ Doručené
172c Príloha inde neuvedená 21.10.2019 Typ Doručené
172d Sprievodný list 21.10.2019 Typ Doručené
173 Výzva na vyjadrenie k stanovisku protistrany 30.10.2019 Typ Odoslané
174 Výzva na vyjadrenie k stanovisku protistrany 30.10.2019 Typ Odoslané
175 všeobecný referátnik 20.11.2019 Typ Odoslané
176 Odpoveď na správu úradu 03.01.2020 Typ Doručené
176a Sprievodný list 03.01.2020 Typ Doručené
177 Odpoveď na správu úradu 07.01.2020 Typ Doručené
177a Sprievodný list 07.01.2020 Typ Doručené
178 Odpoveď na správu úradu 17.01.2020 Typ Doručené
178a Sprievodný list 17.01.2020 Typ Doručené
178b Príloha inde neuvedená 17.01.2020 Typ Doručené
179 Žiadosť o informáciu 13.02.2020 Typ Doručené
179a Sprievodný list 13.02.2020 Typ Doručené
180 všeobecný referátnik 19.02.2020 Typ Odoslané
181 Oznámenie inde neuvedené 19.05.2020 Typ Doručené
181a Sprievodný list 19.05.2020 Typ Doručené
182 menovanie, zvolanie komisie 01.07.2020 Typ Interné listy
183 referát pre odbonú komisiu 23.10.2020 Typ Interné listy
184 protokol o rokovaní komisie 26.10.2020 Typ Interné listy
185 protokol o hlasovaní komisie 26.10.2020 Typ Interné listy
186 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na výmaz 09.11.2020 Typ Odoslané
187 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 26.11.2020 Typ Doručené
187a Sprievodný list 26.11.2020 Typ Doručené
188 všeobecný referátnik 30.11.2020 Typ Odoslané
189 Podanie rozkladu 08.12.2020 Typ Doručené
189a Sprievodný list 08.12.2020 Typ Doručené
190 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 13.01.2021 Typ Doručené
190a Sprievodný list 13.01.2021 Typ Doručené
191 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 13.01.2021 Typ Doručené
191a Sprievodný list 13.01.2021 Typ Doručené
192 všeobecný referátnik 14.01.2021 Typ Odoslané
193 všeobecný referátnik 15.01.2021 Typ Odoslané
194 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 22.01.2021 Typ Odoslané
195 predkladacia správa k rozkladu 21.01.2021 Typ Interné listy
196 všeobecný referátnik 01.02.2021 Typ Odoslané
197 Odôvodnenie rozkladu 05.02.2021 Typ Doručené
197a Sprievodný list 05.02.2021 Typ Doručené
197b Príloha inde neuvedená 05.02.2021 Typ Doručené
198 predkladacia správa k rozkladu 15.02.2021 Typ Interné listy
199 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 15.02.2021 Typ Doručené
200 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 22.02.2021 Typ Odoslané
201 všeobecný referátnik 12.03.2021 Typ Odoslané
202 zaslanie vyjadrenia k rozkladu podateľovi rozkladu 12.03.2021 Typ Odoslané
203 Žiadosť inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
203a Sprievodný list 22.03.2021 Typ Doručené
204 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 23.03.2021 Typ Odoslané
205 Žiadosť o informáciu 08.04.2021 Typ Doručené
205a Sprievodný list 08.04.2021 Typ Doručené
206 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.04.2021 Typ Doručené
206a Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
207 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 03.05.2021 Typ Odoslané
208 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 05.05.2021 Typ Doručené
208a Sprievodný list 05.05.2021 Typ Doručené
209 všeobecný referátnik 06.05.2021 Typ Odoslané
PUV 152-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.01.2013 Inžinierska výpočtová spoločnosť Trnava, s. r. o. Inžinierska výpočtová spoločnosť Trnava, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.08.2014 Inžinierska výpočtová spoločnosť Trnava, s.r.o. Inžinierska výpočtová spoločnosť Trnava, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku