Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 151-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9141 
(21)  Číslo prihlášky  151-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 16/16  A61M 15/08   
(54)  Názov  Prenosné inhalačné zariadenie 
(57)  Anotácia  Opísané je prenosné inhalačné zariadenie, ktoré je tvorené vzduchovým kompresorom (1) so vzduchovým filtrom (2), ktorý je cez vzduchovú hadičku (3) pripevnený na vodnú nádržku (4) s destilovanou vodou (9), na ktorú je pripevnený nádržkový uzáver (41), v ktorom je vytvorený vstupný otvor (411), rúrkový otvor (412) so vzduchovou rúrkou (5) a výstupný otvor (413) s vývodnou dýzou (6), na ktorú je pripevnená nosná kanyla (7) na inhaláciu zvlhčeného vzduchu (8). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Iván Štefan; M.R.Štefánika 1846/398, 075 01 Trebišov 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Iván Štefan; M.R.Štefánika 1846/398, 075 01 Trebišov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.09.2024 
   Maximálna platnosť do  02.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 151-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 151-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.09.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 02.09.2020 Typ Doručené
1c Obrázok k anotácii 02.09.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 02.09.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 02.09.2020 Typ Doručené
1f Plná moc 02.09.2020 Typ Doručené
1g Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 02.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.09.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.09.2020 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.09.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.10.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 16.10.2020 Typ Doručené
6a Anotácia 16.10.2020 Typ Doručené
6b Opis 16.10.2020 Typ Doručené
6c Nároky na ochranu 16.10.2020 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.10.2020 Typ Interné listy
8 Doplnenie materiálov 29.10.2020 Typ Doručené
8a Opis 29.10.2020 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 29.10.2020 Typ Doručené
10 výsledok rešerše 01.12.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 01.12.2020 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 01.12.2020 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.04.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.05.2021 Typ Odoslané
PUV 151-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku