Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 151-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8945 
(21)  Číslo prihlášky  151-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.12.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  07.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 37/138  F16L 37/12  F16L 33/22   
(54)  Názov  Konektor na vedenie strednotlakových kvapalín 
(57)  Anotácia  Opisuje sa konektor na vedenie strednotlakových kvapalín, ktorý pozostáva z troch častí, základného telesa (2), tesniaceho O – krúžku (3) a držiaka (4). Základné teleso (2) obsahuje koncovku (21) na pripojenie hadice, kruhový doraz (22), pozdĺžne drážky (23), vonkajšie odsadenie (24) a vybranie (25) na uloženie tesniaceho O – krúžku (3). Držiak (4) obsahuje stláčacie prvky (41), vnútorné pružné výbežky (42), pružné oporné päty (43) a doraz (44) tesniaceho O – krúžku (3). Po spojení všetkých častí (2), (3) a (4) a následne protiľahlej časti (5) je čelná časť držiaka (4) vsunutá do pozdĺžnych drážok (23) a poloha je fixovaná kruhovým dorazom (22), tesniaci O – krúžok (3) je zatlačený do vybrania (25) a pritlačený dorazom (44). Po zasunutí protiľahlej časti (5) svojou rúrkovou časťou (51) táto je dosadnutá na oporné päty (43), ktoré sú flexibilné na pohyb okolo neutrálnej osi, je držaná v správnej polohe. Vnútorné pružné výbežky (42) sú pružne deformovateľné na vznik spojenia (1). Spojenie (1) pôsobením na proti sebe umiestnené stláčacie prvky (41) je otvorené a rúrková časť (51) je vysunutá. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SG tec s.r.o.; Veľké Kozmálovce 373, 935 21 Veľké Kozmálovce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Seneši Jozef; Požiarnická 1925/3, 934 01 Levice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.10.2023 
   Maximálna platnosť do  14.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2020 07/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.12.2020 12/2020 FG2K
 
PUV 151-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 151-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 14.10.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 14.10.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 14.10.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 14.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.10.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 16.10.2019 Typ Doručené
3a Príloha inde neuvedená 16.10.2019 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.10.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.11.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 27.11.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 27.11.2019 Typ Doručené
6b Výkresy 27.11.2019 Typ Doručené
6c Opis 27.11.2019 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.01.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 15.01.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 15.01.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.04.2020 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 20.05.2020 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 20.05.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 20.05.2020 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 20.05.2020 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.10.2020 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 30.11.2020 Typ Odoslané
PUV 151-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku