Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 151-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8193 
(21)  Číslo prihlášky  151-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.06.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.03.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B09B 3/00  B09B 5/00  C05F 9/02  C05F 17/90  C12P 5/02   
(54)  Názov  Komplex zariadení a spôsob bezodpadového spracovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 
(57)  Anotácia  Opísaný je komplex zariadení na bezodpadové spracovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v ktorom na prvom vstupe (1) je zaradený drvič (2), ktorého výstup je vyvedený buď k hygienizátoru (3), alebo k sušiacej linke (5). Výstup z hygienizátora (3) je prepojený so vstupom bioplynovej stanice (4). Objemový medziproduktový výstup z bioplynovej stanice (4) je prepojený so sušiacou linkou (5). Výstup zo sušiacej linky (5) je prepojený buď na pyrolyzér (7) s druhým produktovým výstupom (7.1) biouhlia, alebo je prepojený na zhutňovací stroj (8). Sušiaca linka (5) alebo zhutňovací stroj (8) majú prvý produktový výstup (8.1) pôdneho substrátu. Z pyrolyzéra (7) je k sušiacej linke (5) zaradená spätná slučka cez mixér (6) s druhým vstupom (10) biovýživových odpadových produktov, pričom zhutňovací stroj (8) zaradený za sušiacu linku (5) má tretí produktový výstup (8.2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zdroje Zeme a.s.; Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Marynčák Miroslav, Ing. arch.; Suché Miesto 138, 900 25 Chorvátsky Grob; SK;
Veselovský Vladimír, Ing.; Ulica na Kopanice 2, 038 61 Vrútky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.06.2024 
   Maximálna platnosť do  16.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.03.2018 03/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2018 09/2018 FG2K
3 Doplnenie pôvodcu (-ov) 05.11.2019 11/2019 TA2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 ND2K
 
PUV 151-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 151-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.06.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.06.2017 Typ Doručené
1b Opis 16.06.2017 Typ Doručené
1c Plná moc 16.06.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.06.2017 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 22.06.2017 Typ Doručené
3a Doklad preukazujúci právo na riešenie 22.06.2017 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.06.2017 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.07.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 07.09.2017 Typ Doručené
6a Opis 07.09.2017 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.09.2017 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 16.11.2017 Typ Doručené
8a Opis 16.11.2017 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 20.11.2017 Typ Doručené
9a Opis 20.11.2017 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 20.11.2017 Typ Doručené
9c Anotácia 20.11.2017 Typ Doručené
9d Obrázok k anotácii 20.11.2017 Typ Doručené
9e Výkresy 20.11.2017 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.11.2017 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 28.12.2017 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 28.12.2017 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 27.12.2017 Typ Interné listy
15 vnútrospisový list 12.06.2018 Typ Interné listy
16 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.06.2018 Typ Platba
17 vnútrospisový list 20.06.2018 Typ Interné listy
19 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 20.06.2018 Typ Interné listy
20 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.08.2018 Typ Odoslané
21 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.09.2019 Typ Doručené
22 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 25.09.2019 Typ Platba
23 Oznámenie inde neuvedené 25.09.2019 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 30.09.2019 Typ Doručené
24a Doklad preukazujúci právo na riešenie 30.09.2019 Typ Doručené
25 12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 02.10.2019 Typ Platba
26 výsledok prieskumu žiadosti o pripísanie spolupôvodcu 04.10.2019 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 09.10.2019 Typ Doručené
27a Doklad preukazujúci právo na riešenie 09.10.2019 Typ Doručené
28 oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 22.10.2019 Typ Odoslané
29 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.10.2019 Typ Doručené
30 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 24.10.2019 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.06.2020 Typ Doručené
31a Plná moc 18.06.2020 Typ Doručené
32 oznámenie o zápise zmeny 10.07.2020 Typ Odoslané
33 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 15.06.2021 Typ Doručené
34 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 23.06.2021 Typ Odoslané
35 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 29.06.2021 Typ Platba
36 predĺženie doby platnosti ÚV 14.07.2021 Typ Odoslané
PUV 151-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena pôvodcu 22.10.2019 Marynčák Miroslav, Ing. arch. Marynčák Miroslav, Ing. arch.
Veselovský Vladimír, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.07.2020 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku