Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 150-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9316 
(21)  Číslo prihlášky  150-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  u 2019 09639 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.09.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  UA 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63B 23/035  A63B 23/00  A63B 21/00   
(54)  Názov  Tréningová pomôcka na prenos záťaže do segmentov muskuloskeletálneho systému 
(57)  Anotácia  Opísaná je tréningová pomôcka na prenos záťaže do segmentov muskuloskeletálneho systému, ktorá obsahuje najmenej jednu manžetu (1), ktorá sa fixuje okolo časti ľudského tela, ktorá je tvorená základňou (2), na ktorú je pripevnený remeň (20) alebo bočný popruh (9) najmenej s jedným spojovacím prvkom (3), ktorý je pripevnený cez karabínku (17) na expander (18). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Golovko Oleksij Anatolijovič; Belinskogo 10, 910 28 Lugansk; UA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Golovko Oleksij Anatolijovič; Belinskogo 10, 910 28 Lugansk; UA 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice 11; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.09.2024 
   Maximálna platnosť do  02.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 150-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 150-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.09.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 02.09.2020 Typ Doručené
1c Obrázok k anotácii 02.09.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 02.09.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 02.09.2020 Typ Doručené
1f Plná moc 02.09.2020 Typ Doručené
1g Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 02.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.09.2020 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 02.09.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 14.09.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 14.09.2020 Typ Doručené
4b Príloha inde neuvedená 14.09.2020 Typ Doručené
4c Príloha inde neuvedená 14.09.2020 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 17.09.2020 Typ Odoslané
6 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.09.2020 Typ Platba
7 Doplnenie materiálov 05.10.2020 Typ Doručené
7a Doklad o práve prednosti 05.10.2020 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.02.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 15.02.2021 Typ Doručené
9a Opis 15.02.2021 Typ Doručené
9b Anotácia 15.02.2021 Typ Doručené
9c Nároky na ochranu 15.02.2021 Typ Doručené
10 Odpoveď na správu úradu 15.03.2021 Typ Doručené
10a Anotácia 15.03.2021 Typ Doručené
10b Opis 15.03.2021 Typ Doručené
10c Nároky na ochranu 15.03.2021 Typ Doručené
11 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.03.2021 Typ Interné listy
12 rešeršná správa 05.05.2021 Typ Interné listy
13 výsledok rešerše 06.05.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o výsledku rešerše 06.05.2021 Typ Odoslané
15 pokyn na zverejnenie PÚV 06.05.2021 Typ Interné listy
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 31.08.2021 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.09.2021 Typ Odoslané
PUV 150-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku