Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 15-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9289 
(21)  Číslo prihlášky  15-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  03.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02G 1/04  F02F 3/24   
(54)  Názov  Piestovo ventilovaný motor s vonkajším ohrevom 
(57)  Anotácia  Piestovo ventilovaný motor s vonkajším ohrevom je dvojtaktný motor pracujúci na báze termodynamického princípu, pričom ventilácia pracovného plynu (ďalej plyn) vnútri valca je vykonávaná prostredníctvom ventilov osadených v pieste valca motora. Motor s vonkajším ohrevom valca pracuje v rámci, na ten účel vytvoreného, uzavretého termodynamického okruhu obsahujúceho chladiacu jednotku, resp. chladiacu a ventilačnú jednotku na účely ochladzovania plynu prúdiaceho termodynamickým okruhom späť na vstup do valca motora. Tu opätovne počas každého cyklicky sa opakujúceho pracovného zdvihu plyn ohrevom od vnútorných stien valca zväčšuje svoju teplotu a objem, a tým vytvára tlak a silu na piest konajúci pracovný zdvih. Motor má vyššiu účinnosť a vyššiu možnosť regulácie výkonu a otáčok. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Haľko Jozef, doc. Ing., PhD.; Hlavná 28, 082 05 Brestov; SK;
Vasilko Karol, prof. Ing., DrSc.; Prostějovská 103, 080 01 Prešov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Haľko Jozef, doc. Ing., PhD.; Hlavná 28, 082 05 Brestov; SK;
Vasilko Karol, prof. Ing., DrSc.; Prostějovská 103, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.02.2025 
   Maximálna platnosť do  09.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 15-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 15-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 09.02.2021 Typ Doručené
1b Výkresy 09.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.02.2021 Typ Doručené
3 Identifikátor osoby 09.02.2021 Typ Doručené
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.02.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.02.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 10.03.2021 Typ Doručené
6a Opis 10.03.2021 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 10.03.2021 Typ Doručené
6c Anotácia 10.03.2021 Typ Doručené
6d Výkresy 10.03.2021 Typ Doručené
6e Príloha inde neuvedená 10.03.2021 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 17.03.2021 Typ Doručené
7a Nároky na ochranu 17.03.2021 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.03.2021 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 25.03.2021 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 25.03.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 25.03.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 25.03.2021 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.07.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.08.2021 Typ Odoslané
PUV 15-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku