Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 149-2020
(11)  Utility Model Number  9136 
(21)  Application Number  149-2020 
(22)  Application Date  27.08.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  12.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  13.01.2021 
(45)  Publication of Registration Date  12.05.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  23.04.2021 
(51)  International Patent Classification  A61L 9/015  A61L 9/16  A61L 9/22  F24F 8/20  F24F 3/167  F24F 11/30   
(54)  Title  Ozónový sterilizátor s následnou regeneráciou vzduchu 
(57)  Abstract  V skrinke (1) je za nasávacím vpustom (4) upevnený ventilátor (3), nad ktorým je osadená prepínacia klapka (11) so servopohonom (7), za ktorou je pod odvádzacím výpustom (6) skrinky (1) osadený ozonizátor (13), pričom vedľa prepínacej klapky (11) je pod odvádzacím výpustom (6) skrinky (1) za prachovým filtrom (14) osadený aspoň jeden katalytický filter (5) a na niektorej stene skrinky (1) je umiestnený snímač (10) a operačná riadiaca jednotka (8) so zobrazovacím členom (9), ktorá je samostatne elektricky prepojená s ventilátorom (3), servopohonom (7), zobrazovacím členom (9), snímačom (10) a ozonizátorom (13). Operačná jednotka (8) je prepojená routerom (15) s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom (16) so spätnou odozvou. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Germ s. r. o.; Bancíkovej 1/A, Bratislava 
(72)  Inventor(s)  Mitka Marián, Mgr., MBA; Svrčinovec 10, 023 12 Svrčinovec; SK;
Antecký Miloš; Dubie 129, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Miroslav Labudík - Patentový zástupca; Jesenského 1170/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  27.08.2024 
   Utility Model Validity maximum until  27.08.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 1/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 9/2021 FG2K
 
PUV 149-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.09.2020 34,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.09.2020 20,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 149-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.08.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 27.08.2020 Type Delivered
Nároky na ochranu 27.08.2020 Type Delivered
Obrázok k anotácii 27.08.2020 Type Delivered
Opis 27.08.2020 Type Delivered
Plná moc 27.08.2020 Type Delivered
Sprievodný list 27.08.2020 Type Delivered
Výkresy 27.08.2020 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 31.08.2020 Type Delivered
Oznámenie k poplatkom 02.09.2020 Type Delivered
Sprievodný list 02.09.2020 Type Delivered
Doplnenie materiálov 02.09.2020 Type Delivered
Plná moc 02.09.2020 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.09.2020 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.09.2020 Type Internal Letter
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.09.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 21.09.2020 Type Delivered
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.09.2020 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.09.2020 Type Sent document
výsledok rešerše 05.11.2020 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 06.11.2020 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 11.11.2020 Type Sent document
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.04.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Type Sent document
PUV 149-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku