Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 149-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9136 
(21)  Číslo prihlášky  149-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 9/015  A61L 9/16  A61L 9/22  F24F 8/20  F24F 3/167  F24F 11/30   
(54)  Názov  Ozónový sterilizátor s následnou regeneráciou vzduchu 
(57)  Anotácia  V skrinke (1) je za nasávacím vpustom (4) upevnený ventilátor (3), nad ktorým je osadená prepínacia klapka (11) so servopohonom (7), za ktorou je pod odvádzacím výpustom (6) skrinky (1) osadený ozonizátor (13), pričom vedľa prepínacej klapky (11) je pod odvádzacím výpustom (6) skrinky (1) za prachovým filtrom (14) osadený aspoň jeden katalytický filter (5) a na niektorej stene skrinky (1) je umiestnený snímač (10) a operačná riadiaca jednotka (8) so zobrazovacím členom (9), ktorá je samostatne elektricky prepojená s ventilátorom (3), servopohonom (7), zobrazovacím členom (9), snímačom (10) a ozonizátorom (13). Operačná jednotka (8) je prepojená routerom (15) s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom (16) so spätnou odozvou. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Germ s.r.o.; Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava-Ružinov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mitka Marián, Mgr., MBA; Svrčinovec 10, 023 12 Svrčinovec; SK;
Antecký Miloš; Dubie 129, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.08.2024 
   Maximálna platnosť do  27.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 149-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 149-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 27.08.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 27.08.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 27.08.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 27.08.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 27.08.2020 Typ Doručené
1f Anotácia 27.08.2020 Typ Doručené
1g Sprievodný list 27.08.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.08.2020 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 02.09.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 02.09.2020 Typ Doručené
4 Oznámenie k poplatkom 02.09.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 02.09.2020 Typ Doručené
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.09.2020 Typ Platba
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.09.2020 Typ Interné listy
7 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.09.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 21.09.2020 Typ Doručené
8 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.09.2020 Typ Platba
9 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.09.2020 Typ Odoslané
11 výsledok rešerše 05.11.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 11.11.2020 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 06.11.2020 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.04.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 149-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku