Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 149-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9136 
(21)  Číslo prihlášky  149-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 9/015  A61L 9/16  A61L 9/22  F24F 8/20  F24F 3/167  F24F 11/30   
(54)  Názov  Ozónový sterilizátor s následnou regeneráciou vzduchu 
(57)  Anotácia  V skrinke (1) je za nasávacím vpustom (4) upevnený ventilátor (3), nad ktorým je osadená prepínacia klapka (11) so servopohonom (7), za ktorou je pod odvádzacím výpustom (6) skrinky (1) osadený ozonizátor (13), pričom vedľa prepínacej klapky (11) je pod odvádzacím výpustom (6) skrinky (1) za prachovým filtrom (14) osadený aspoň jeden katalytický filter (5) a na niektorej stene skrinky (1) je umiestnený snímač (10) a operačná riadiaca jednotka (8) so zobrazovacím členom (9), ktorá je samostatne elektricky prepojená s ventilátorom (3), servopohonom (7), zobrazovacím členom (9), snímačom (10) a ozonizátorom (13). Operačná jednotka (8) je prepojená routerom (15) s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom (16) so spätnou odozvou. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Germ s. r. o.; Bancíkovej 1/A, Bratislava 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mitka Marián, Mgr., MBA; Svrčinovec 10, 023 12 Svrčinovec; SK;
Antecký Miloš; Dubie 129, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Miroslav Labudík - Patentový zástupca; Jesenského 1170/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.08.2024 
   Maximálna platnosť do  27.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 1/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 9/2021 FG2K
 
PUV 149-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.09.2020 34,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.09.2020 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 149-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 27.08.2020 Typ Doručené
Nároky na ochranu 27.08.2020 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 27.08.2020 Typ Doručené
Opis 27.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 27.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 27.08.2020 Typ Doručené
Výkresy 27.08.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.08.2020 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 02.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 02.09.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 02.09.2020 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.09.2020 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.09.2020 Typ Interné listy
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 21.09.2020 Typ Doručené
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.09.2020 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.09.2020 Typ Odoslané
výsledok rešerše 05.11.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 06.11.2020 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 11.11.2020 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.04.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 149-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku