Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 149-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8786 
(21)  Číslo prihlášky  149-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.06.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29B 17/02  B02C 4/00  B07B 7/00   
(54)  Názov  Spôsob efektívneho zhodnocovania odpadových lepených skiel a modulová konštrukcia zariadenia 
(57)  Anotácia  Spôsob efektívneho zhodnocovania odpadových lepených skiel je založený na tom, že pláty odpadového lepeného skla sú lámané v priečnom aj pozdĺžnom smere medzi dvoma pármi lámacích profilových valcov, následne sú ešte polámané prichytené úlomky skla k fólii otrepávané vibračným zariadením s nástrojom s ihlanovými hrotmi v tvare lišty a odvaľujúcim sa hladkým valcovým nástrojom, a napokon sú posledné prichytené úlomky skla z fólie stierané stieracími valcami. Lámaniu odpadového lepeného skla v priečnom aj pozdĺžnom smere predchádza popraskanie odpadového lepeného skla medzi hladkými valcami podávacieho modulu. Modulová konštrukcia zariadenia na vysoko účinnú dekompozíciu vrstvených odpadových skiel je riešená tak, že pozostáva z viacstupňovej zostavy variabilných modulov, kde na vstupe je zaradený aspoň jeden lámací modul (A) s tvarovým profilovaním dvoch párov lámacích valcov (1), kde prvý pár lámacích valcov (1) je vertikálne posunutý proti druhému páru lámacích valcov (1). Stredným modulom zostavy je aspoň jeden otrepávací modul (B) s vibračným zariadením s nástrojom s ihlanovými hrotmi (2) v tvare lišty a odvaľujúcim sa hladkým valcovým nástrojom. Koncovým modulom zostavy je stierací modul (C) so stieracími valcami (3) s rozdielnou frekvenciou otáčania. Pred vstupom viacstupňovej zostavy variabilných modulov môže byť zaradený podávací modul (D) s hladkými valcami (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD.; Tulipánová 12, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK;
Pokusová Marcela, prof. Ing., PhD.; Na barine 9, 841 03 Bratislava-Lamač; SK;
Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D.; Popkova 622/13, 664 34 Kuřim; CZ;
Matúš Miloš, Ing., PhD.; Lipnická 50, 900 42 Dunajská Lužná; SK;
Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Pračanská 49, 831 07 Bratislava-Vajnory; SK;
Čačko Viliam, Ing., PhD.; Mánesovo námestie 7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK;
Bábics Jozef, Ing.; Kostolná Gala 91, 930 34 Holice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.10.2023 
   Maximálna platnosť do  08.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2020 01/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2020 06/2020 FG2K
 
PUV 149-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 149-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 08.10.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 08.10.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 08.10.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 08.10.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 08.10.2019 Typ Doručené
1f Generálna plná moc 08.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.10.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.10.2019 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.11.2019 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 13.11.2019 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 13.11.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 13.11.2019 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 13.11.2019 Typ Interné listy
9 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
11 záznam o ukončení konania o PÚV 15.04.2020 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.04.2020 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.06.2020 Typ Odoslané
PUV 149-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku