Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 148-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  148-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.10.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  23.02.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60W 50/16  B62D 15/02   
(54)  Názov  Spôsob kontroly držania volantu vozidla a zapojenie 
(57)  Anotácia  Spôsob kontroly držania volantu vozidla je založený na tom, že oblasť volantu vozidla je snímaná zariadením na snímanie obrazu (ZSO), ktoré tieto obrazové dáta posiela do výpočtového modulu (VM), ktorý pomocou algoritmu na základe obrazovej informácie rozpozná spôsob držania volantu a následne tieto dáta odošle do riadiacej jednotky (RJ). Riadiaca jednotka na základe dát a dostupných členov (AČ) vykoná akčný zásah použitím akčných členov (AČ). Zapojenie na kontrolu držania volantu vozidla je také, že pozostáva zo zariadenia na snímanie obrazu (ZSO), ktoré je dátovým spojením pripojené na výpočtový modul (VM), ktorý je dátovým spojom pripojený do riadiacej jednotky (RJ), ktorá je riadiacim signálnym spojom napojená na akčné členy (AČ). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Haffner Oto, Ing., PhD.; D.Jurkoviča 838/40, Hlohovec;
Kučera Erik, doc. Ing., PhD.; Nitrianska 2528/49, Hlohovec 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.10.2025 
   Maximálna platnosť do  11.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 23.02.2022 4/2022 BA2K
 
PUV 148-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.10.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 148-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 11.10.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 11.10.2021 Typ Doručené
Opis 11.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 11.10.2021 Typ Doručené
Výkresy 11.10.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.10.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.10.2021 Typ Platba
Žiadosť o opravu 25.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 25.10.2021 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.11.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.12.2021 Typ Doručené
Opis 13.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 13.12.2021 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.12.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 07.02.2022 Typ Interné listy
rešeršná správa 07.02.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 07.02.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 07.02.2022 Typ Interné listy
PUV 148-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku