Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 148-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8116 
(21)  Číslo prihlášky  148-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.06.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.06.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16K 11/044  F16K 31/04   
(54)  Názov  Elektronicky nastaviteľný obtokový ventil integrovaný do elektronicky riadeného trojcestného ventila 
(57)  Anotácia  Technické riešenie opisuje elektronicky nastaviteľný obtokový ventil integrovaný do elektronicky riadeného trojcestného ventila (103) s dvoma vstupmi (8, 9) a s jedným výstupom (10). Ventil je zapojený vo vykurovacom zariadení s jedným vyhrievacím okruhom alebo s dvoma vyhrievacími okruhmi. Elektronicky nastaviteľný obtokový ventil je integrovaný do elektronicky riadeného trojcestného ventila (103), zostaveného z tela (7) a z elektrického pohonu (6), telo (7) je pripojené k hriadeľu elektrického pohonu (6) prostredníctvom vretena (5), pričom na vretene (5) je umiestnená pružina (4), jej konce sú zovreté medzi dvoma pružnými tesniacimi telesami (1, 2) v podstate pologuľového tvaru, umiestnenými na vretene (5) tak, že jedno z pružných tesniacich telies (1, 2), umiestnené pri niektorom konci pružiny (4), je pevne prichytené k vretenu (5) ventila a druhé pružné tesniace teleso (1, 2), umiestnené pri opačnom konci pružiny (4), je voľne pohyblivé v axiálnom smere vretena (5) ventila. Predpätie pružiny (4) zodpovedá požadovanému diferenčnému tlaku pre funkciu obtoku. Na nastavenie predpätia na pružine (4) je k ventilu (103) pripojený elektrický pohon (6) s lineárnym zdvihom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Protherm Production, s.r.o.; Jurkovičova 45, 909 01 Skalica; SK;
VAILLANT GmbH; Berghauser Strasse 40, 42859 Remscheid; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kovár Stanislav, Ing.; V.P. Tótha 52/4, 905 01 Senica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.06.2024 
   Maximálna platnosť do  16.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 01/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.06.2018 06/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 ND2K
 
PUV 148-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 148-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.06.2017 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 16.06.2017 Typ Doručené
1b Opis 16.06.2017 Typ Doručené
1c Sprievodný list 16.06.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.06.2017 Typ Doručené
2a Opis 21.06.2017 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 21.06.2017 Typ Doručené
2c Výkresy 21.06.2017 Typ Doručené
2d Anotácia 21.06.2017 Typ Doručené
2e Obrázok k anotácii 21.06.2017 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 22.06.2017 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.07.2017 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.08.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 25.09.2017 Typ Doručené
6a Sprievodný list 25.09.2017 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 28.09.2017 Typ Doručené
7a Nároky na ochranu 28.09.2017 Typ Doručené
7b Opis 28.09.2017 Typ Doručené
7c Anotácia 28.09.2017 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.10.2017 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 03.11.2017 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 06.11.2017 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 06.11.2017 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 03.11.2017 Typ Interné listy
13 záznam o ukončení konania o PÚV 05.04.2018 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.04.2018 Typ Interné listy
15 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.05.2018 Typ Platba
16 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.05.2018 Typ Doručené
17 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 15.05.2018 Typ Odoslané
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.05.2018 Typ Odoslané
19 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 24.05.2021 Typ Doručené
19a Sprievodný list 24.05.2021 Typ Doručené
19b Plná moc 24.05.2021 Typ Doručené
19c Plná moc 24.05.2021 Typ Doručené
19d Identifikátor osoby 24.05.2021 Typ Doručené
20 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 27.05.2021 Typ Platba
21 predĺženie doby platnosti ÚV 03.06.2021 Typ Odoslané
PUV 148-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku