Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 147-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8208 
(21)  Číslo prihlášky  147-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.09.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13186131.2 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.04.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21B 39/14   
(54)  Názov  Zariadenie na bočné vedenie kovových pásov a spôsob bočného vedenia kovových pásov  
(57)  Anotácia  Zariadenie na bočné vedenie (1) kovového pásu (2), pohybujúceho sa po dopravnom zariadení kovového pásu (2), obsahuje aspoň jeden modul (7) základného telesa v podstate so zvislou vodiacou rovinou (10). Aspoň jedno oterové teleso (12) s oterovou plochou (12a) je otočné kontrolovane do viacerých definovaných natočených polôh. Oterová plocha (12a) je v podstate rovná a vo všetkých definovaných natočených polohách je paralelná s vodiacou rovinou (10). Opísaný je tiež spôsob bočného vedenia kovových pásov (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Primetals Technologies Austria GmbH; Turmstraße 44, 4031 Linz; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Moser Friedrich; Pelmberg 45, A-4202 Hellmonsoedt; AT;
Grabner Walter; Sportallee 8, A-4501 Neuhofen an der Krems; AT;
Frauenhuber Klaus; Edlbacherstrasse 3, A-4020 Linz; AT;
Schiefer Juergen; Laubenstrasse 5, 4511 Allhaming; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3049198; 3049198 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.09.2024 
   Maximálna platnosť do  05.09.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.04.2018 04/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2018 09/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.11.2018 11/2018 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 ND2K
 
PUV 147-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 147-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.06.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 14.06.2017 Typ Doručené
1b Plná moc 14.06.2017 Typ Doručené
1c Rovnopis patentovej prihlášky 14.06.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.06.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.06.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.07.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 28.08.2017 Typ Doručené
5a Opis 28.08.2017 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 28.08.2017 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.09.2017 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 23.10.2017 Typ Doručené
7a Anotácia 23.10.2017 Typ Doručené
7b Výkresy 23.10.2017 Typ Doručené
7c Obrázok k anotácii 23.10.2017 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.11.2017 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 19.01.2018 Typ Doručené
9a Opis 19.01.2018 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 19.01.2018 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.01.2018 Typ Interné listy
11 rešeršná správa 31.01.2018 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 01.02.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 01.02.2018 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 31.01.2018 Typ Interné listy
15 záznam o ukončení konania o PÚV 02.07.2018 Typ Interné listy
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.07.2018 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.08.2018 Typ Odoslané
18 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 21.09.2018 Typ Doručené
19 23 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV v dodatočnej lehote 24.09.2018 Typ Platba
20 predĺženie doby platnosti ÚV 26.09.2018 Typ Odoslané
21 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 12.07.2021 Typ Doručené
22 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 14.07.2021 Typ Platba
23 predĺženie doby platnosti ÚV 15.07.2021 Typ Odoslané
PUV 147-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku