Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 145-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  145-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16K 31/08  F24H 9/20   
(54)  Názov  Obtokový ventil 
(57)  Anotácia  Obtokový ventil (100) je zostavený z tela (1) ventila vymedzujúceho ventilovú komoru (2), pričom v stene tela (1) ventila sú usporiadané vstupný otvor (3) a výstupný otvor (4) a obidva otvory (3, 4) sú v spojení s ventilovou komorou (2). Vo ventilovej komore (2) je na strane vstupného otvoru (3) pohyblivo usporiadaný piest (7) s tesniacou plochou dosadajúcou na stenu tela (1) ventila a na vstupný otvor (3) a piest (7) je na strane odvrátenej od vstupného otvoru (3) vybavený prvým permanentným magnetom (5). Vo ventilovej komore (2) je tesne vsunutá vodotesná kazeta (9) vybavená druhým permanentným magnetom (6) a lineárne vinutou pružinou (8), vodotesná kazeta (9) je uzatvorená zátkou (10). Pružina (8) je zovretá medzi druhým permanentným magnetom (6) a zátkou (10), pričom prvý permanentný magnet (5) a druhý permanentný magnet (6) sú k sebe otočené súhlasnými pólmi. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Protherm Production, s.r.o.; Jurkovičova 45, 909 01 Skalica; SK;
VAILLANT GmbH; Berghauser Strasse 40, 428 59 Remscheid; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vanek Anton; SNP 1453/19b, 909 01 Skalica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2020 07/2020 BA2K
 
PUV 145-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 145-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 01.10.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 01.10.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 04.10.2019 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 04.10.2019 Typ Doručené
2c Výkresy 04.10.2019 Typ Doručené
2d Anotácia 04.10.2019 Typ Doručené
2e Obrázok k anotácii 04.10.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 04.10.2019 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.10.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.11.2019 Typ Odoslané
6 záznam z rokovania 07.01.2020 Typ Interné listy
7 Odpoveď na správu úradu 12.02.2020 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 12.02.2020 Typ Doručené
7b Opis 12.02.2020 Typ Doručené
7c Anotácia 12.02.2020 Typ Doručené
7d Nároky na ochranu 12.02.2020 Typ Doručené
7e Výkresy 12.02.2020 Typ Doručené
7f Výkresy 12.02.2020 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 14.02.2020 Typ Doručené
8a Anotácia 14.02.2020 Typ Doručené
8b Opis 14.02.2020 Typ Doručené
8c Nároky na ochranu 14.02.2020 Typ Doručené
8d Výkresy 14.02.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.03.2020 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 15.05.2020 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 15.05.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 15.05.2020 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 15.05.2020 Typ Interné listy
PUV 145-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku