Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 145-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8230 
(21)  Číslo prihlášky  145-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.06.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.10.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01C 11/00  G06F 11/00   
(54)  Názov  Systém na vizuálne hodnotenie inhibície rastu Lemna minor pri testoch ekotoxicity 
(57)  Anotácia  Systém na vizuálne hodnotenie inhibície rastu Lemna minor pri testoch ekotoxicity pozostáva z pracoviska (1) s testovaným roztokom, na ktorý je nasmerované zorné pole kamery (2) a do ktorého je zasunutá pH sonda (3). Dátový výstup z kamery (2) a merací výstup z pH sondy (3) sú pripojené k vstupnému komunikačnému modulu (4) zberu dát, ktorého výstup je prepojený s výpočtovým modulom (5). Výstup výpočtového modulu (5) je cez výstupný komunikačný modul (6) prepojený s klaudovým úložiskom (7) dát alebo webovým serverom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Haffner Oto, Ing., PhD.; D. Jurkoviča 40, 920 03 Hlohovec - Šulekovo; SK;
Kučera Erik, Ing., PhD.; Nitrianska 2528/49, 920 01 Hlohovec 1; SK;
Urminská Barbora, Ing.; Šafárikova 1162/22, 920 01 Hlohovec 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.06.2024 
   Maximálna platnosť do  08.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.10.2018 10/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 23.06.2021 12/2021 ND2K
 
PUV 145-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 145-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.06.2017 Typ Doručené
1a Opis 08.06.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 08.06.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 08.06.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 08.06.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 08.06.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.03.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.06.2017 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 30.06.2017 Typ Doručené
4a Plná moc 30.06.2017 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.09.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 29.09.2017 Typ Doručené
6a Opis 29.09.2017 Typ Doručené
6b Výkresy 29.09.2017 Typ Doručené
6c Obrázok k anotácii 29.09.2017 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.10.2017 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 06.03.2018 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 07.03.2018 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 07.03.2018 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 06.03.2018 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 07.08.2018 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.08.2018 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.09.2018 Typ Odoslané
15 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 27.02.2020 Typ Odoslané
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.05.2021 Typ Platba
18 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 02.06.2021 Typ Doručené
18a Plná moc 02.06.2021 Typ Doručené
19 predĺženie doby platnosti ÚV 09.06.2021 Typ Odoslané
PUV 145-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku