Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 145-2013
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6978 
(21)  Číslo prihlášky  145-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.08.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.06.2014 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.12.2014 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.10.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 1/42  H02P 21/00   
(54)  Názov  Hardvérový priestorový-vektorový ŠIM modulátor 
(57)  Anotácia  Hardvérový priestorový-vektorový šírkovo impulzový modulátor pre dvojfázový motor pozostáva z generátora (1) priestorového vektora, ktorý vytvára vstupný signál pre komparátor (2). Komparátor (2) vytvára riadiace impulzy – ŠIM na riadenie výkonového meniča (3), ktorý napája dvojfázový elektromotor (4). Referenčné signály pre generátor (1) priestorového vektora a komparátor (2) dodáva riadiaci systém (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaščák Slavomír, Ing.; Mlynská 3, 053 42 Krompachy; SK;
Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník - Drienové 155, 018 26 Plevník - Drienové; SK;
Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD.; Ľubľanská 4/9, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  12.08.2017 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.08.2017 
   Maximálna platnosť do  12.08.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.06.2014 06/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.12.2014 12/2014 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 02.05.2018 05/2018 MK2K
 
PUV 145-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 145-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.08.2013 Typ Doručené
1a Opis 12.08.2013 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 12.08.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 12.08.2013 Typ Doručené
1d Výkresy 12.08.2013 Typ Doručené
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 12.08.2013 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.09.2013 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.10.2013 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 14.11.2013 Typ Doručené
4a Opis 14.11.2013 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 14.11.2013 Typ Doručené
4c Anotácia 14.11.2013 Typ Doručené
4d Výkresy 14.11.2013 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.04.2014 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 25.04.2014 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 25.04.2014 Typ Odoslané
8 oznámenie o výsledku rešerše 25.04.2014 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 25.04.2014 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 07.10.2014 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.10.2014 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 28.11.2014 Typ Odoslané
PUV 145-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku