Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 144-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9528 
(21)  Číslo prihlášky  144-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.10.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2020-38185 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.11.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.01.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.05.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 7/00   
(54)  Názov  Termoterapeutický prostriedok 
(57)  Anotácia  Technické riešenie sa týka termoterapeutického prostriedku tvoreného plášťom (1) v tvare topánky aspoň s jednou vnútornou dutinou (2) otvorenou do vonkajšieho priestoru obúvacím otvorom (21) ohraničeným po svojom obvode lemom (14). Plášť (1) je tvorený vonkajšou stenou (11) a vnútornou stenou (12), medzi ktorými je vytvorená termoaktívna komora (13), kde sú tak vonkajšia stena (11), ako aj vnútorná stena (12) vyrobené z pružného, ohybného, vodotesného a termostáleho materiálu, pričom v hornom leme (14) plášťa (1) je vytvorené plniace hrdlo (3) obsahujúce nalievací otvor (32), ktorým je prepojený vonkajší priestor s termoaktívnou komorou (13) a ktorý je uzatvárateľný zátkou (34). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Přecechtěl Milan, Ing.; Trávnická 2423/29, 796 01 Prostějov; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Přecechtěl Milan, Ing.; Trávnická 2423/29, 796 01 Prostějov; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Miroslav Labudík - Patentový zástupca; Jesenského 1170/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.10.2025 
   Maximálna platnosť do  06.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.01.2022 2/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.05.2022 10/2022 FG2K
 
PUV 144-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.10.2021 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 144-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 06.10.2021 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 06.10.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 06.10.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 06.10.2021 Typ Doručené
Opis 06.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 06.10.2021 Typ Doručené
Výkresy 06.10.2021 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 07.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 07.10.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.10.2021 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.10.2021 Typ Platba
Doplnenie materiálov 20.10.2021 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 20.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2021 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.10.2021 Typ Interné listy
rešeršná správa 03.12.2021 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 03.12.2021 Typ Odoslané
výsledok rešerše 03.12.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 11.01.2022 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.05.2022 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 03.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.06.2022 Typ Odoslané
PUV 144-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku