Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 144-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9223 
(21)  Číslo prihlášky  144-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63C 19/02  A63B 71/02  E01C 13/04   
(54)  Názov  Univerzálne ihrisko 
(57)  Anotácia  Univerzálne ihrisko pozostáva z hernej plochy (1) a okrajovej časti (2), z osvetlenia (3) umiestneného v rohoch univerzálneho ihriska a osvetlenia (4) umiestneného na okrajoch stredovej čiary univerzálneho ihriska, dvoch bránok (5) s basketbalovými košmi a s posilňovacím vybavením, nerovnomerného oplotenia (6), úderových stien (7) umiestnených na zadných stenách univerzálneho ihriska a lavičiek (8). Herná plocha (1) je vyspádovaná a vybavená hernými čiarami. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Matis Juraj, Dr.; Donnerova 3, 841 05 Bratislava 4; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Matis Juraj, Dr.; Donnerova 3, 841 05 Bratislava 4; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Gajdošíková Zuzana, Ing.; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.08.2024 
   Maximálna platnosť do  17.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 144-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 144-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 17.08.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.08.2020 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 17.08.2020 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 25.08.2020 Typ Platba
5 Odpoveď na správu úradu 26.08.2020 Typ Doručené
6 Doplnenie materiálov 28.08.2020 Typ Doručené
6a Výkresy 28.08.2020 Typ Doručené
7 Doplnenie materiálov 14.09.2020 Typ Doručené
7a Opis 14.09.2020 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.11.2020 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 09.01.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 09.01.2021 Typ Doručené
9b Plná moc 09.01.2021 Typ Doručené
9c Opis 09.01.2021 Typ Doručené
9d Výkresy 09.01.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 09.01.2021 Typ Doručené
10a Plná moc 09.01.2021 Typ Doručené
11 oznámenie o zápise zmeny 12.01.2021 Typ Odoslané
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.01.2021 Typ Interné listy
14 výsledok rešerše 11.02.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o výsledku rešerše 11.02.2021 Typ Odoslané
16 pokyn na zverejnenie PÚV 11.02.2021 Typ Interné listy
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.06.2021 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.07.2021 Typ Odoslané
PUV 144-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 12.01.2021 Patentová a známková kancelária, Gajdošíková Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku