Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 143-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8677 
(21)  Číslo prihlášky  143-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.09.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.08.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06T 7/00  G06T 11/00   
(54)  Názov  Spôsob vytvárania digitálnej vektorovej mapy/digitálneho modelu poľahnutých oblastí obilných polí pre voliteľné stupne poľahnutia 
(57)  Anotácia  V spôsobe vytvárania digitálnej vektorovej mapy/digitálneho modelu poľahnutých oblastí obilných polí pre voliteľné stupne poľahnutia obilnín sa vytvára referenčný digitálny model (DTM1) terénu leteckým snímkovaním plochy geodetickej lokality pred sejbou obilnín alebo sa vytvára referenčný digitálny model (DTM2) terénu leteckým snímkovaním plochy geodetickej lokality po škodovej udalosti, alebo sa vypočíta skorigovaný digitálny model (OFFSET DTM2) terénu, ktorý vychádza z referenčného digitálneho modelu (DTM2) terénu s použitým parametrom (m) hĺbky offsetu. Vykonáva sa letecké snímkovanie plochy povrchov obilnín v geodetickej lokalite po škodovej udalosti a výsledkom je digitálny model (DSM2) povrchu obilnín. Leteckým snímkovaním plochy povrchov obilnín v geodetickej lokalite alebo manuálne v teréne sa meria štandardná výška klasov obilnín. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kišš Viliam, Ing.; Chlumeckého 3150/7, Bratislava-Ružinov 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kišš Viliam, Ing.; Chlumeckého 7, 821 03 Bratislava 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.09.2025 
   Maximálna platnosť do  04.09.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.08.2019 8/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2020 2/2020 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 12.10.2022 19/2022 ND2K
 
PUV 143-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.09.2018 34,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 05.09.2019 10,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 20.09.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 143-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 04.09.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 04.09.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 04.09.2018 Typ Doručené
Opis 04.09.2018 Typ Doručené
Výkresy 04.09.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.09.2018 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 12.09.2018 Typ Platba
výzva na predloženie plnej moci 18.09.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.03.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.05.2019 Typ Doručené
Anotácia 09.05.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 09.05.2019 Typ Doručené
Opis 09.05.2019 Typ Doručené
Identifikátor osoby 09.05.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.05.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 13.06.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 14.06.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 17.06.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 17.06.2019 Typ Interné listy
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 04.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 04.09.2019 Typ Doručené
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.09.2019 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 10.09.2019 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.12.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 16.12.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.01.2020 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 30.01.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 11.02.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 08.03.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 05.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 05.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.09.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 26.09.2022 Typ Odoslané
PUV 143-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 10.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku