Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 142-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8145 
(21)  Číslo prihlášky  142-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.10.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 15/02   
(54)  Názov  Terasa 
(57)  Anotácia  Terasa obsahujúca nosníky (11) a terasový rošt (17) má nosníky (11) koncami rozoberateľne pripojené k výškovo nastaviteľnému spojovaciemu prvku (1). Spojovací prvok (1) obsahuje pripojovacie prvky (8) usporiadané v navzájom kolmých smeroch korešpondujúce s pripojovacími prvkami (12) na koncoch nosníkov (11). K nosníkom (11) sú prichytené nosné profily (15, 16) terasového roštu a/alebo terasovej podlahy (17). Spojovací prvok (1) umožňuje pripojenie nosníkov (11) v navzájom kolmých smeroch na vytvorenie základného modulu terasy. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  z11 s.r.o.; Mlynská 198, 977 75 Jasenie; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pavlík Marek, Ing.; Tehelná 84, 949 12 Nitra; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.; J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  179-2015 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  179-2015 
   Minimálna platnosť do  21.10.2022 
   Maximálna platnosť do  21.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2017 10/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 07/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 ND2K
 
PUV 142-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 142-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.12.2016 Typ Doručené
1a Opis 20.12.2016 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 20.12.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 20.12.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 20.12.2016 Typ Doručené
1e Plná moc 20.12.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 28.12.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.01.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.06.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 09.06.2017 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 12.06.2017 Typ Odoslané
7 oznámenie o výsledku rešerše 12.06.2017 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 03.07.2017 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 25.04.2018 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.04.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2018 Typ Odoslané
12 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 17.10.2019 Typ Doručené
12a Sprievodný list 17.10.2019 Typ Doručené
12b Osvedčovacia doložka 17.10.2019 Typ Doručené
12c Plná moc 17.10.2019 Typ Doručené
13 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 30.10.2019 Typ Odoslané
14 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 08.11.2019 Typ Platba
15 predĺženie doby platnosti ÚV 12.11.2019 Typ Odoslané
PUV 142-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku