Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 141-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9131 
(21)  Číslo prihlášky  141-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B63H 11/02  B63H 5/15   
(54)  Názov  Lodná vrtuľa s vrtuľovým prstencom s dýzou a s obtokovým prstencom s dýzou 
(57)  Anotácia  Lodná vrtuľa s vrtuľovým prstencom s dýzou a s obtokovým prstencom s dýzou je tvorená lodnou vrtuľou (1) pevne umiestnenou v osi vrtuľového prstenca (2) s dýzou. Táto zostava je súčasne pevne umiestnená v osi obtokového prstenca (3) s dýzou. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov; SK;
Balara Alexander, Ing., EUR ING., PhD.; Mirka Nešpora 18, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.08.2024 
   Maximálna platnosť do  07.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 141-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 141-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 10.08.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 10.08.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 10.08.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 10.08.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 10.08.2020 Typ Doručené
1f Identifikátor osoby 10.08.2020 Typ Doručené
1g Doklad preukazujúci právo na riešenie 10.08.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.08.2020 Typ Doručené
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.08.2020 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.09.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 13.11.2020 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 16.11.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 16.11.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 16.11.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 19.04.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.05.2021 Typ Odoslané
PUV 141-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku