Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 140-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9137 
(21)  Číslo prihlášky  140-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2020-37294 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.03.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 15/04   
(54)  Názov  Jednostranné zvodidlá na krajnice cestných komunikácií 
(57)  Anotácia  Technické riešenie sa týka zostavy jednostranného zvodidla z ocele, najmä na krajnice cestných komunikácií. Predmetom technického riešenia je jednostranné zvodidlo, najmä na krajnice cestných komunikácií, obsahujúce vertikálne v pravidelnom rozstupe (R) pozdĺž komunikácie striedavo usporiadané nižšie stĺpiky (2) a vyššie stĺpiky (3), na ktorých sú nad sebou rozoberateľnými spojmi upevnené dve zvodnice (1), horná a spodná, pričom spodná zvodnica (1) je upevnená k nižším stĺpikom (2) cez spodný dištančný diel a horná zvodnica (1) je upevnená k vyšším stĺpikom (3), pričom stĺpiky (2, 3) sú usporiadané pozdĺž komunikácie v jednej línii. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Liberty Ostrava a.s.; Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Žídek Radim, Bc.; Lubojaty 141, 742 92 Bílovec; CZ;
Noháč Robert; Malá Strana 871, 742 13 Studénka; CZ;
Molin Stanislav; Třanovice 266, 739 53 Třanovice; CZ;
Toman Richard, Bc.; Dukelská 756, 739 61 Třinec; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.08.2024 
   Maximálna platnosť do  06.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 140-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 140-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.08.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 06.08.2020 Typ Doručené
1b Opis 06.08.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 06.08.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.08.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.08.2020 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 03.09.2020 Typ Doručené
4a Doklad o práve prednosti 03.09.2020 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.09.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 18.11.2020 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 18.11.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 23.11.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 23.11.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 19.04.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 140-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku