Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 140-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9277 
(21)  Číslo prihlášky  140-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.09.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G09B 23/18  H05K 1/18   
(54)  Názov  Elektronická senzorová doska 
(57)  Anotácia  Elektronická senzorová doska s vodivými dráhami plošných spojov je obojstrannou doskou plošných spojov, pričom na hornej strane dosky plošných spojov je na jednom okraji umiestnená prvá konektorová lišta (1) a druhá konektorová lišta (2) a na protiľahlom okraji je umiestnená tretia konektorová lišta (3) a štvrtá konektorová lišta (4), ktorých kontakty (16) vyčnievajú zo spodnej strany dosky plošných spojov. Plocha medzi prvými až štvrtými konektorovými lištami (1, 2, 3, 4) na hornej strane dosky plošných spojov má piny, v ktorých sú osadené: dve konektorové lišty (5) RC filtra, teplotný senzor (10), prvý fotosenzor (11), konektorová lišta (13) ultrasonického senzora, senzor (12) vlhkosti a teploty, LED dióda (9), druhý fotosenzor (8), kontakty (6) servopohonu, tlačidlo (7), semafor (15) a komunikačné kontakty (14). Na hornej strane dosky plošných spojov sú umiestnené aj záložné kontakty (17). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bakaráč Peter, Ing.; Hlavná 106, 900 52 Kuchyňa; SK;
Klaučo Martin, MSc. Ing., PhD.; Novohorská 7492/42, 831 06 Bratislava-Rača; SK;
Oravec Juraj, doc. Ing., PhD.; Cintorínska 17, 958 03 Partizánske 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.09.2023 
   Maximálna platnosť do  24.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 8/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 140-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 140-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.09.2019 Typ Doručené
1a Opis 24.09.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 24.09.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 24.09.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 24.09.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 24.09.2019 Typ Doručené
1f Generálna plná moc 24.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.09.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.10.2019 Typ Platba
4 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
5 všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.06.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 04.08.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 04.08.2020 Typ Doručené
7b Opis 04.08.2020 Typ Doručené
7c Opis 04.08.2020 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.02.2021 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 23.03.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 23.03.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 23.03.2021 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 30.07.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.08.2021 Typ Odoslané
PUV 140-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku