Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 14-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8095 
(21)  Číslo prihlášky  14-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.01.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.09.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.05.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06F 57/12  D06F 57/06  D06F 57/08   
(54)  Názov  Viacpolohový sušiak na bielizeň 
(57)  Anotácia  Viacpolohový sušiak je určený na sušenie bielizne vo viacerých polohách nosného rámu s prichytenými šnúrami na vešanie bielizne. Po vysušení a pozbieraní bielizne zo šnúr sa sušiak sklopí do zvislej polohy. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rečlo Vladimír; Vyhne 74, 966 02 Vyhne; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rečlo Vladimír; Vyhne 74, 966 02 Vyhne; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  19.01.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.01.2021 
   Maximálna platnosť do  19.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.09.2017 09/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.05.2018 05/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 16.09.2021 17/2021 MK2K
 
PUV 14-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 14-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.01.2017 Typ Doručené
1a Opis 19.01.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 19.01.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 19.01.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 19.01.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.02.2017 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.03.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 11.05.2017 Typ Doručené
4a Opis 11.05.2017 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 11.05.2017 Typ Doručené
4c Anotácia 11.05.2017 Typ Doručené
4d Výkresy 11.05.2017 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.06.2017 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 13.06.2017 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 26.06.2017 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 26.06.2017 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 22.06.2017 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 11.01.2018 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.01.2018 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.04.2018 Typ Odoslané
PUV 14-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku