Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 139-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8313 
(21)  Číslo prihlášky  139-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.06.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  08.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  08.01.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F21S 10/00   
(54)  Názov  Zapojenie priestorového systému na vytváranie synchronizovaných svetelných efektov 
(57)  Anotácia  Opísané je zapojenie priestorového systému na vytváranie synchronizovaných svetelných efektov, ktorý je pripevnený na vnútornú časť miestnosti, ktoré je tvorené prepínacím zariadením (3), ktoré je prepojené z jednej strany cez prenosový kábel (9) na vstupné zaradenie (31) alebo je z druhej strany prepojené cez prenosový kábel (9) na konvertor (2), ktorý je prepojený cez prenosový kábel (9) na vysielaciu jednotku (1), a ktoré je z tretej strany prepojené cez prenosový kábel (9) na rozbočovacie zariadenie (4), ktoré je prepojené cez prenosový kábel (9) na výstupné obrazové zariadenie (41) a na konvertorové zariadenie (5), ktoré je prepojené cez prenosový kábel (9) na rozkladacie obrazové zariadenie (6), ktoré je prepojené cez prenosový kábel (9) na riadiace synchronizačné zariadenie (7), ktoré je prepojené cez prenosový kábel (9) na svetelnoefektové zariadenie (8). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Máte Tomáš; Havranská č. 14, 040 13 Košice 13; SK;
Takáč Martin; Bohdanovce 18 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Máte Tomáš; Havranská č. 14, 040 13 Košice 13; SK;
Takáč Martin; Bohdanovce č. 18, 044 16 Bohdanovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.06.2024 
   Maximálna platnosť do  02.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2018 8/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 08.01.2019 1/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 12.05.2021 9/2021 ND2K
 
PUV 139-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.06.2017 33,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 02.05.2021 150,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 139-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.06.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 02.06.2017 Typ Doručené
Doklad preukazujúci právo na riešenie 02.06.2017 Typ Doručené
Nároky na ochranu 02.06.2017 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 02.06.2017 Typ Doručené
Opis 02.06.2017 Typ Doručené
Plná moc 02.06.2017 Typ Doručené
Plná moc 02.06.2017 Typ Doručené
Výkresy 02.06.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.06.2017 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 13.06.2017 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.09.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.11.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 26.11.2017 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 29.11.2017 Typ Doručené
Anotácia 29.11.2017 Typ Doručené
Nároky na ochranu 29.11.2017 Typ Doručené
Opis 29.11.2017 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 29.01.2018 Typ Doručené
Opis 29.01.2018 Typ Doručené
Výkresy 29.01.2018 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.02.2018 Typ Interné listy
rešeršná správa 29.05.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 30.05.2018 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 31.05.2018 Typ Odoslané
výsledok rešerše 31.05.2018 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.11.2018 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 08.11.2018 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.12.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 23.04.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 04.05.2021 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 05.05.2021 Typ Odoslané
PUV 139-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku