Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 138-2016
(11)  Utility Model Number  8169 
(21)  Application Number  138-2016 
(22)  Application Date  08.12.2016 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.07.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  04.01.2018 
(45)  Publication of Registration Date  02.07.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  28.05.2018 
(51)  International Patent Classification  H02M 3/00   
(54)  Title  Obvod na dosiahnutie mäkkého spínania v plnom rozsahu zaťaženia sekundárneho spínača v nepriamom jednosmernom meniči s riadeným usmerňovačom 
(57)  Abstract  Zapojenie bezstratového odľahčovacieho obvodu (27) na dosiahnutie mäkkého spínania v plnom rozsahu zaťaženia sekundárneho plnoriadeného spínača v nepriamych jednosmerných meničoch s riadeným usmerňovačom s jedným sekundárnym plnoriadeným spínačom je tvorené sériovým zapojením pomocného plnoriadeného spínača (18), diódy (19) a hlavného kapacitora (20), ktorý je paralelne pripojený k sekundárnemu plnoriadenému spínaču (17). Hlavný kapacitor (20) je pripojený cez sériové zapojenie diódy (21) a hlavného induktora (22) na katódu nulovej diódy (16). Paralelne k pomocnému plnoriadenému spínaču (18) je pripojené sériové zapojenie diódy (23) a vedľajšieho kapacitora (24). Vedľajší kapacitor (24) je pripojený cez sériové zapojenie diódy (25) a vedľajšieho induktora (26) na katódu nulovej diódy (16). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Dudrík Jaroslav, prof. Ing., CSc.; Pekinská 10, 040 13 Košice; SK;
Lacko Milan, Ing., PhD.; Toryská 6, 040 11 Košice; SK;
Pástor Marek, Ing., PhD.; Mieru 32, 044 14 Čaňa; SK;
Žatkovič Róbert, Ing.; Národná trieda 72, 040 01 Košice; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  08.12.2020 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  08.12.2020 
   Utility Model Validity maximum until  08.12.2026 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 1/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 7/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 11.08.2021 15/2021 MK2K
 
PUV 138-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 138-2016
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.12.2016 Type Delivered
1a Opis 08.12.2016 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 08.12.2016 Type Delivered
1c Výkresy 08.12.2016 Type Delivered
1d Anotácia 08.12.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 15.12.2016 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.01.2017 Type Payment
4 Oznámenie inde neuvedené 16.01.2017 Type Delivered
4a Oznámenie k poplatkom 16.01.2017 Type Delivered
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.03.2017 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 11.05.2017 Type Delivered
6a Opis 11.05.2017 Type Delivered
6b Nároky na ochranu 11.05.2017 Type Delivered
6c Anotácia 11.05.2017 Type Delivered
6d Výkresy 11.05.2017 Type Delivered
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.07.2017 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 13.09.2017 Type Delivered
8a Opis 13.09.2017 Type Delivered
8b Nároky na ochranu 13.09.2017 Type Delivered
8c Anotácia 13.09.2017 Type Delivered
8d Výkresy 13.09.2017 Type Delivered
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.09.2017 Type Internal Letter
10 rešeršná správa 14.11.2017 Type Internal Letter
11 výsledok rešerše 15.11.2017 Type Internal Letter
12 oznámenie o výsledku rešerše 15.11.2017 Type Sent document
13 pokyn na zverejnenie PÚV 14.11.2017 Type Internal Letter
14 záznam o ukončení konania o PÚV 02.05.2018 Type Internal Letter
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.05.2018 Type Internal Letter
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.06.2018 Type Sent document
PUV 138-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku