Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 138-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8169 
(21)  Číslo prihlášky  138-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.12.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 3/00   
(54)  Názov  Obvod na dosiahnutie mäkkého spínania v plnom rozsahu zaťaženia sekundárneho spínača v nepriamom jednosmernom meniči s riadeným usmerňovačom 
(57)  Anotácia  Zapojenie bezstratového odľahčovacieho obvodu (27) na dosiahnutie mäkkého spínania v plnom rozsahu zaťaženia sekundárneho plnoriadeného spínača v nepriamych jednosmerných meničoch s riadeným usmerňovačom s jedným sekundárnym plnoriadeným spínačom je tvorené sériovým zapojením pomocného plnoriadeného spínača (18), diódy (19) a hlavného kapacitora (20), ktorý je paralelne pripojený k sekundárnemu plnoriadenému spínaču (17). Hlavný kapacitor (20) je pripojený cez sériové zapojenie diódy (21) a hlavného induktora (22) na katódu nulovej diódy (16). Paralelne k pomocnému plnoriadenému spínaču (18) je pripojené sériové zapojenie diódy (23) a vedľajšieho kapacitora (24). Vedľajší kapacitor (24) je pripojený cez sériové zapojenie diódy (25) a vedľajšieho induktora (26) na katódu nulovej diódy (16). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dudrík Jaroslav, prof. Ing., CSc.; Pekinská 10, 040 13 Košice; SK;
Lacko Milan, Ing., PhD.; Toryská 6, 040 11 Košice; SK;
Pástor Marek, Ing., PhD.; Mieru 32, 044 14 Čaňa; SK;
Žatkovič Róbert, Ing.; Národná trieda 72, 040 01 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  08.12.2020 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.12.2020 
   Maximálna platnosť do  08.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 1/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 7/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 11.08.2021 15/2021 MK2K
 
PUV 138-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 138-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.12.2016 Typ Doručené
1a Opis 08.12.2016 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 08.12.2016 Typ Doručené
1c Výkresy 08.12.2016 Typ Doručené
1d Anotácia 08.12.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 15.12.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.01.2017 Typ Platba
4 Oznámenie inde neuvedené 16.01.2017 Typ Doručené
4a Oznámenie k poplatkom 16.01.2017 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.03.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 11.05.2017 Typ Doručené
6a Opis 11.05.2017 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 11.05.2017 Typ Doručené
6c Anotácia 11.05.2017 Typ Doručené
6d Výkresy 11.05.2017 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.07.2017 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 13.09.2017 Typ Doručené
8a Opis 13.09.2017 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 13.09.2017 Typ Doručené
8c Anotácia 13.09.2017 Typ Doručené
8d Výkresy 13.09.2017 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.09.2017 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 14.11.2017 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 15.11.2017 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 15.11.2017 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 14.11.2017 Typ Interné listy
14 záznam o ukončení konania o PÚV 02.05.2018 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.05.2018 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.06.2018 Typ Odoslané
PUV 138-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku