Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 136-2020
(11)  Utility Model Number  9130 
(21)  Application Number  136-2020 
(22)  Application Date  16.07.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  12.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  13.01.2021 
(45)  Publication of Registration Date  12.05.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  23.04.2021 
(51)  International Patent Classification  A63B 21/062   
(54)  Title  Zariadenie na uchopovanie bremien 
(57)  Abstract  Zariadenie na uchopovanie bremien pozostáva zo základnej konštrukcie (2), ku ktorej sú pripevnené vodiace tyče (3), na ktorých sú umiestnené cez otvory (27) bremená (1), pričom každé jedno bremeno (1) obsahuje zahĺbenie (11) a drážku na vodiaci element (13). Zariadenie ďalej obsahuje držiak (8) motora, na ktorom je upevnený prvý motor (7), ku ktorému je pomocou spojky (14) pripevnená závitová tyč (6), na ktorej sa pohybuje guľôčková matica (5) pripevnená k rúrke (4) obsahujúcej drážku na kábel (15). Na konci rúrky (4) je upevnený druhý motor (16) uložený v medzikuse motora (17), spojený prostredníctvom hriadeľa (25) s hlavicou (12). Hlavica (12) pozostáva zo spodného krytu (19) a vrchného krytu (20), ktoré sú k sebe priskrutkované a fixované kolíkmi (24). Cez hlavicu (12) prechádza hriadeľ (25), ku ktorému (25) sú pripevnené pomocou čapov (22) ramená (23), a tie sú pomocou čapov (22) pripevnené k výsuvným elementom (21), pričom každý výsuvný element (21) je umiestnený na aretačnom čape (28). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Císar Miroslav, Ing., PhD.; Papradno 419, 018 13 Papradno; SK;
Hajdučík Adrián, Ing.; Oravské Veselé 364, 029 62 Oravské Veselé; SK;
Klarák Jaromír, Ing.; Vitanová 26, 027 12 Liesek; SK;
Zajačko Ivan, Ing., PhD.; Nešporova 2237/7, 010 01 Žilina 1; SK;
Gajdáč Igor, Ing., PhD.; Majerná 3, 036 01 Martin 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  16.07.2024 
   Utility Model Validity maximum until  16.07.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 136-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 136-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.07.2020 Type Delivered
1a Opis 16.07.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 16.07.2020 Type Delivered
1c Výkresy 16.07.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 16.07.2020 Type Delivered
1e Plná moc 16.07.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 17.07.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.07.2020 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.08.2020 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 03.11.2020 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 03.11.2020 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 09.11.2020 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 03.11.2020 Type Internal Letter
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 19.04.2021 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.05.2021 Type Sent document
PUV 136-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku