Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 136-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9130 
(21)  Číslo prihlášky  136-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.07.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63B 21/062   
(54)  Názov  Zariadenie na uchopovanie bremien 
(57)  Anotácia  Zariadenie na uchopovanie bremien pozostáva zo základnej konštrukcie (2), ku ktorej sú pripevnené vodiace tyče (3), na ktorých sú umiestnené cez otvory (27) bremená (1), pričom každé jedno bremeno (1) obsahuje zahĺbenie (11) a drážku na vodiaci element (13). Zariadenie ďalej obsahuje držiak (8) motora, na ktorom je upevnený prvý motor (7), ku ktorému je pomocou spojky (14) pripevnená závitová tyč (6), na ktorej sa pohybuje guľôčková matica (5) pripevnená k rúrke (4) obsahujúcej drážku na kábel (15). Na konci rúrky (4) je upevnený druhý motor (16) uložený v medzikuse motora (17), spojený prostredníctvom hriadeľa (25) s hlavicou (12). Hlavica (12) pozostáva zo spodného krytu (19) a vrchného krytu (20), ktoré sú k sebe priskrutkované a fixované kolíkmi (24). Cez hlavicu (12) prechádza hriadeľ (25), ku ktorému (25) sú pripevnené pomocou čapov (22) ramená (23), a tie sú pomocou čapov (22) pripevnené k výsuvným elementom (21), pričom každý výsuvný element (21) je umiestnený na aretačnom čape (28). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Císar Miroslav, Ing., PhD.; Papradno 419, 018 13 Papradno; SK;
Hajdučík Adrián, Ing.; Oravské Veselé 364, 029 62 Oravské Veselé; SK;
Klarák Jaromír, Ing.; Vitanová 26, 027 12 Liesek; SK;
Zajačko Ivan, Ing., PhD.; Nešporova 2237/7, 010 01 Žilina 1; SK;
Gajdáč Igor, Ing., PhD.; Majerná 3, 036 01 Martin 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.07.2024 
   Maximálna platnosť do  16.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 136-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 136-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.07.2020 Typ Doručené
1a Opis 16.07.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 16.07.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 16.07.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 16.07.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 16.07.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.07.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.07.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.08.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 03.11.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 03.11.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 09.11.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 03.11.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 19.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.05.2021 Typ Odoslané
PUV 136-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku