Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 135-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9200 
(21)  Číslo prihlášky  135-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.07.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 33/175  A23L 33/125  A61K 31/405  A61P 25/00   
(54)  Názov  Výživový doplnok na báze aminokyselín 
(57)  Anotácia  Výživový doplnok obsahuje 100,00 až 1000,00 hmotnostných jednotiek taurínu, 10,00 až 800 hmotnostných jednotiek tryptofánu a zvyšok do 1 000 objemových jednotiek sú ovocné sirupy alebo limonády, bylinné výťažky a kokosové alebo rastlinné výťažky. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šupík Rastislav; SNP 112, 053 42 Krompachy; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šupík Rastislav; SNP 112, 053 42 Krompachy; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.07.2024 
   Maximálna platnosť do  15.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 135-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 135-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.07.2020 Typ Doručené
1a Opis 15.07.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 15.07.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 15.07.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.07.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 27.07.2020 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 29.07.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.10.2020 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o zastavení konania 24.11.2020 Typ Odoslané
7 Žiadosť o pokračovanie v konaní 13.01.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 13.01.2021 Typ Doručené
7b Sprievodný list 13.01.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 13.01.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 13.01.2021 Typ Doručené
8b Sprievodný list 13.01.2021 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 13.01.2021 Typ Doručené
9a Opis 13.01.2021 Typ Doručené
9b Sprievodný list 13.01.2021 Typ Doručené
10 31 Poplatok za pokračovanie v konaní 15.01.2021 Typ Platba
11 oznámenie o zápise zmeny 15.01.2021 Typ Odoslané
12 rozhodnutie o pokračovaní v konaní (vyhovenie) 27.01.2021 Typ Odoslané
13 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.01.2021 Typ Interné listy
15 výsledok rešerše 29.01.2021 Typ Interné listy
16 oznámenie o výsledku rešerše 02.02.2021 Typ Odoslané
17 pokyn na zverejnenie PÚV 02.02.2021 Typ Interné listy
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 31.05.2021 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
20 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 12.07.2021 Typ Doručené
20a Plná moc 12.07.2021 Typ Doručené
20b Príloha inde neuvedená 12.07.2021 Typ Doručené
21 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.07.2021 Typ Platba
22 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 15.07.2021 Typ Odoslané
PUV 135-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.01.2021 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku