Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 134-2019
(11)  Utility Model Number  8885 
(21)  Application Number  134-2019 
(22)  Application Date  09.09.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.10.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  04.05.2020 
(45)  Publication of Registration Date  02.10.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  28.08.2020 
(51)  International Patent Classification  H04N 13/117  H04N 21/00   
(54)  Title  Systém a spôsob adaptívneho doručovania všesmerového videozáznamu 
(57)  Abstract  Systém adaptívneho doručovania všesmerového videozáznamu pozostáva zo servera (A) dátovo prepojeného s hardvérovými prostriedkami (B) používateľa s obsiahnutým softvérom s rozhodovacou logikou, pričom server (A) obsahuje úložisko (C) sektorov videozáznamu s dĺžkou trvania rádovo jednotiek až desiatok sekúnd. Sektory videozáznamu sú rozdelené do formy vrstiev škálovateľného videozáznamu, so štruktúrovaným opisom (D) reprezentácie videozáznamu vo formáte .xml. Hardvérové prostriedky (B) používateľa obsahujú okuliare (E) na virtuálnu realitu so zabudovaným zariadením na sledovanie polohy očí, prehrávač videozáznamov a kontrolný blok smerovania informačného toku. Spôsob adaptívneho doručovania všesmerového videozáznamu je postupnosťou krokov, kde: softvér na strane používateľa rozoberá .xml súbor stiahnutý zo servera a zisťujú sa informácie o dĺžke trvania sektorov a rozsahu priestorových uhlov, ktoré jednotlivé sektory pokrývajú; použitím zariadenia na sledovanie polohy očí systém priebežne sleduje polohu očí používateľa v sférických súradniciach; systém sťahuje základnú vrstvu a vylepšujúce vrstvy videozáznamu pre sektory podľa vzdialenosti od polohy očí. Pre sektory v bezprostrednom pohľade používateľa sa sťahujú všetky vylepšujúce vrstvy a so zvyšujúcou sa vzdialenosťou sektorov od pohľadu používateľa sa uberá počet sťahovaných vylepšujúcich vrstiev; pri zmene polohy očí používateľa sa sťahujú vyššie vrstvy sektorov v novom pohľade používateľa so skorším časovým počiatkom, ako je súčasný čas, pričom sa dekódujú a synchronizujú na momentálne prehrávaný obsah; dekódovaná vyššia vrstva sektora sa pripočítava k nižšej vrstve sektora. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
Dublin City University; Collins Avenue Glasnevin, Dublin 9; IE 
(72)  Inventor(s)  Polakovič Adam, Mgr.; Mečíkova 34, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves; SK;
Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD.; Bajzova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK;
Vargic Radoslav, Ing., PhD.; Majerníkova 1a, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Muntean Gabriel-Miro, Dr. Assoc. Prof.; 24 Oak Court, Royal Oak, Santry, D09 K6V6 Dublin; IE 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  09.09.2023 
   Utility Model Validity maximum until  09.09.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.05.2020 05/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2020 10/2020 FG2K
 
PUV 134-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 134-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.09.2019 Type Delivered
1a Opis 09.09.2019 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 09.09.2019 Type Delivered
1c Výkresy 09.09.2019 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 09.09.2019 Type Delivered
1e Plná moc 09.09.2019 Type Delivered
1f Generálna plná moc 09.09.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 10.09.2019 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.09.2019 Type Payment
4 Identifikátor osoby 20.09.2019 Type Delivered
4a Sprievodný list 20.09.2019 Type Delivered
5 výzva na predloženie plnej moci 21.10.2019 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 14.11.2019 Type Delivered
6a Sprievodný list 14.11.2019 Type Delivered
6b Plná moc 14.11.2019 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.01.2020 Type Internal Letter
8 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
8a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
9 všeobecný referátnik 26.02.2020 Type Sent document
10 rešeršná správa 27.02.2020 Type Internal Letter
11 výsledok rešerše 27.02.2020 Type Internal Letter
12 oznámenie o výsledku rešerše 27.02.2020 Type Sent document
13 pokyn na zverejnenie PÚV 27.02.2020 Type Internal Letter
14 záznam o ukončení konania o PÚV 10.08.2020 Type Internal Letter
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.08.2020 Type Internal Letter
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 29.09.2020 Type Sent document
PUV 134-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku