Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 134-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8885 
(21)  Číslo prihlášky  134-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.09.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.05.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.10.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 13/117  H04N 21/00   
(54)  Názov  Systém a spôsob adaptívneho doručovania všesmerového videozáznamu 
(57)  Anotácia  Systém adaptívneho doručovania všesmerového videozáznamu pozostáva zo servera (A) dátovo prepojeného s hardvérovými prostriedkami (B) používateľa s obsiahnutým softvérom s rozhodovacou logikou, pričom server (A) obsahuje úložisko (C) sektorov videozáznamu s dĺžkou trvania rádovo jednotiek až desiatok sekúnd. Sektory videozáznamu sú rozdelené do formy vrstiev škálovateľného videozáznamu, so štruktúrovaným opisom (D) reprezentácie videozáznamu vo formáte .xml. Hardvérové prostriedky (B) používateľa obsahujú okuliare (E) na virtuálnu realitu so zabudovaným zariadením na sledovanie polohy očí, prehrávač videozáznamov a kontrolný blok smerovania informačného toku. Spôsob adaptívneho doručovania všesmerového videozáznamu je postupnosťou krokov, kde: softvér na strane používateľa rozoberá .xml súbor stiahnutý zo servera a zisťujú sa informácie o dĺžke trvania sektorov a rozsahu priestorových uhlov, ktoré jednotlivé sektory pokrývajú; použitím zariadenia na sledovanie polohy očí systém priebežne sleduje polohu očí používateľa v sférických súradniciach; systém sťahuje základnú vrstvu a vylepšujúce vrstvy videozáznamu pre sektory podľa vzdialenosti od polohy očí. Pre sektory v bezprostrednom pohľade používateľa sa sťahujú všetky vylepšujúce vrstvy a so zvyšujúcou sa vzdialenosťou sektorov od pohľadu používateľa sa uberá počet sťahovaných vylepšujúcich vrstiev; pri zmene polohy očí používateľa sa sťahujú vyššie vrstvy sektorov v novom pohľade používateľa so skorším časovým počiatkom, ako je súčasný čas, pričom sa dekódujú a synchronizujú na momentálne prehrávaný obsah; dekódovaná vyššia vrstva sektora sa pripočítava k nižšej vrstve sektora. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
Dublin City University; Collins Avenue Glasnevin, Dublin 9; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Polakovič Adam, Mgr.; Mečíkova 34, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves; SK;
Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD.; Bajzova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK;
Vargic Radoslav, Ing., PhD.; Majerníkova 1a, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Muntean Gabriel-Miro, Dr. Assoc. Prof.; 24 Oak Court, Royal Oak, Santry, D09 K6V6 Dublin; IE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.09.2023 
   Maximálna platnosť do  09.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.05.2020 05/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2020 10/2020 FG2K
 
PUV 134-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 134-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.09.2019 Typ Doručené
1a Opis 09.09.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.09.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 09.09.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 09.09.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 09.09.2019 Typ Doručené
1f Generálna plná moc 09.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.09.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.09.2019 Typ Platba
4 Identifikátor osoby 20.09.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 20.09.2019 Typ Doručené
5 výzva na predloženie plnej moci 21.10.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 14.11.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 14.11.2019 Typ Doručené
6b Plná moc 14.11.2019 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.01.2020 Typ Interné listy
8 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
10 rešeršná správa 27.02.2020 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 27.02.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 27.02.2020 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 27.02.2020 Typ Interné listy
14 záznam o ukončení konania o PÚV 10.08.2020 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.08.2020 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 29.09.2020 Typ Odoslané
PUV 134-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku