Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 134-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8363 
(21)  Číslo prihlášky  134-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.05.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41A 23/20  B60R 21/13  B60P 3/42  B62D 21/02   
(54)  Názov  Ľahké taktické vozidlo 
(57)  Anotácia  Ľahké taktické vozidlo zahrnuje podvozok 4 x 4, pričom k podvozku je pripevnená nadstavba (1) zahrnujúca rám (11) nadstavby a podlahu (2), na ktorej sú v radoch za sebou usporiadané sedadlá (3) vodiča a veliteľa a sedadlá (4) posádky. K rámu (11) nadstavby (1) je pripevnená strecha vybavená otvorom (13) na osadenie streleckej veže (7) a zadná časť rámu (11) nadstavby (1) tvorí korbu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zetor Engineering Slovakia, a.s.; ulica 1. mája 71/36, 014 83 Bytča; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Maník Radovan, Ing.; Na Graniari 20, 974 01 Banská Bystrica; SK;
Láskavý Jozef, Ing.; Hájnická 150/14, 962 31 Sliač - Hájniky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.05.2024 
   Maximálna platnosť do  30.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2018 09/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2019 02/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 ND2K
 
PUV 134-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 134-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.05.2017 Typ Doručené
1a Opis 30.05.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 30.05.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 30.05.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 30.05.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.05.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.06.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.06.2017 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 24.08.2017 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 24.08.2017 Typ Doručené
6 vyžiadanie poplatku 30.08.2017 Typ Odoslané
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.09.2017 Typ Platba
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.09.2017 Typ Odoslané
10 rozhodnutie o zastavení konania 06.10.2017 Typ Odoslané
11 záznam z nahliadnutia do spisu pred zverejnením 18.10.2017 Typ Interné listy
12 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 18.10.2017 Typ Doručené
12a Plná moc 18.10.2017 Typ Doručené
13 31 Poplatok za pokračovanie v konaní 15.12.2017 Typ Platba
14 Žiadosť o pokračovanie v konaní 13.12.2017 Typ Doručené
14a Opis 13.12.2017 Typ Doručené
14b Plná moc 13.12.2017 Typ Doručené
14c Sprievodný list 13.12.2017 Typ Doručené
15 rozhodnutie o pokračovaní v konaní (vyhovenie) 29.01.2018 Typ Odoslané
16 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.02.2018 Typ Odoslané
17 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením - záporný výsledok 02.05.2018 Typ Interné listy
18 rozhodnutie o zastavení konania 11.05.2018 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 04.05.2018 Typ Doručené
19a Sprievodný list 04.05.2018 Typ Doručené
19b Plná moc 04.05.2018 Typ Doručené
19c Výpis z obchodného registra 04.05.2018 Typ Doručené
19d Oznámenie 04.05.2018 Typ Doručené
20 31 Poplatok za pokračovanie v konaní 18.05.2018 Typ Platba
21 Žiadosť o pokračovanie v konaní 16.05.2018 Typ Doručené
21a Sprievodný list 16.05.2018 Typ Doručené
22 Odpoveď na správu úradu 16.05.2018 Typ Doručené
22a Sprievodný list 16.05.2018 Typ Doručené
22b Opis 16.05.2018 Typ Doručené
23 rozhodnutie o pokračovaní v konaní (vyhovenie) 24.05.2018 Typ Odoslané
24 oznámenie o zápise zmeny 30.05.2018 Typ Odoslané
25 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 06.06.2018 Typ Platba
26 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 04.06.2018 Typ Doručené
26a Sprievodný list 04.06.2018 Typ Doručené
27 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 19.06.2018 Typ Odoslané
28 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.06.2018 Typ Interné listy
29 rešeršná správa 03.07.2018 Typ Interné listy
30 výsledok rešerše 04.07.2018 Typ Interné listy
31 oznámenie o výsledku rešerše 04.07.2018 Typ Odoslané
32 pokyn na zverejnenie PÚV 04.07.2018 Typ Interné listy
33 záznam o ukončení konania o PÚV 06.12.2018 Typ Interné listy
34 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.12.2018 Typ Interné listy
35 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.01.2019 Typ Odoslané
36 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 19.05.2021 Typ Doručené
36a Sprievodný list 19.05.2021 Typ Doručené
36b Plná moc 19.05.2021 Typ Doručené
37 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.05.2021 Typ Doručené
37a Plná moc 19.05.2021 Typ Doručené
38 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 21.05.2021 Typ Platba
39 predĺženie doby platnosti ÚV 26.05.2021 Typ Odoslané
PUV 134-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 20.09.2017 HTC - AED, a.s. IPM ENGINEERING, s.r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.05.2018 Zetor Engineering Slovakia, a.s. HTC - AED, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 26.05.2021 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku