Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 133-2019
(11)  Utility Model Number  9106 
(21)  Application Number  133-2019 
(22)  Application Date  09.09.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  14.04.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.12.2020 
(45)  Publication of Registration Date  14.04.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  11.03.2021 
(51)  International Patent Classification  G01P 5/14  G01P 5/16   
(54)  Title  Spôsob merania rýchlosti pomocou sondy celkovej energie 
(57)  Abstract  Spôsob merania relatívnej rýchlosti medzi pohybujúcim sa prostriedkom a plynným alebo kvapalným prostredím pomocou sondy (9) celkovej energie, druhu tlakovej sondy, pôvodne používanej na meranie vertikálneho pohybu vzduchu na vetroňoch spolu s kompenzovaným variometrom, spočíva vo využití rozdielu Δp celkového tlaku z pitotovej trubice (3) a kompenzovaného statického tlaku zo sondy (9) celkovej energie. Spôsob je vhodný hlavne na meranie rýchlostí menších, ako je tretina rýchlosti zvuku, napríklad na meranie vzdušnej rýchlosti letu lietadiel pri podzvukových rýchlostiach alebo na meranie relatívnej rýchlosti pozemných vozidiel proti vzduchu, alebo na meranie relatívnej rýchlosti lodí a ponoriek proti vode. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Gašparovič Peter, Ing., PhD.; Viedenská 30, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce; SK;
Fábry Stanislav, Ing., PhD.; Moldavská 29, 040 11 Košice-Západ; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  09.09.2023 
   Utility Model Validity maximum until  09.09.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.04.2021 07/2021 FG2K
3 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 24.11.2021 22/2021 PC2K
 
PUV 133-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 133-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.09.2019 Type Delivered
1a Opis 09.09.2019 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 09.09.2019 Type Delivered
1c Výkresy 09.09.2019 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 09.09.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 10.09.2019 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.09.2019 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.10.2019 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 05.10.2019 Type Delivered
5a Sprievodný list 05.10.2019 Type Delivered
6 Žiadosť o opravu 06.10.2019 Type Delivered
6a Sprievodný list 06.10.2019 Type Delivered
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.05.2020 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 15.07.2020 Type Delivered
9a Opis 15.07.2020 Type Delivered
9b Nároky na ochranu 15.07.2020 Type Delivered
9c Anotácia 15.07.2020 Type Delivered
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.10.2020 Type Sent document
11 Odpoveď na správu úradu 18.10.2020 Type Delivered
11a Nároky na ochranu 18.10.2020 Type Delivered
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.10.2020 Type Internal Letter
13 rešeršná správa 03.11.2020 Type Internal Letter
14 výsledok rešerše 03.11.2020 Type Internal Letter
15 oznámenie o výsledku rešerše 03.11.2020 Type Sent document
16 pokyn na zverejnenie PÚV 03.11.2020 Type Internal Letter
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.03.2021 Type Internal Letter
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.04.2021 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis prevodu 08.10.2021 Type Delivered
19a Sprievodný list 08.10.2021 Type Delivered
19b Plná moc 08.10.2021 Type Delivered
19c Doklad o prevode 08.10.2021 Type Delivered
20 vyžiadanie poplatku 15.10.2021 Type Sent document
21 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2021 Type Payment
22 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 16.11.2021 Type Sent document
PUV 133-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 16.11.2021 Technická univerzita v Košiciach Gašparovič Peter, Ing., PhD.
Fábry Stanislav, Ing., PhD.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku