Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 133-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9106 
(21)  Číslo prihlášky  133-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.09.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.04.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01P 5/14  G01P 5/16   
(54)  Názov  Spôsob merania rýchlosti pomocou sondy celkovej energie 
(57)  Anotácia  Spôsob merania relatívnej rýchlosti medzi pohybujúcim sa prostriedkom a plynným alebo kvapalným prostredím pomocou sondy (9) celkovej energie, druhu tlakovej sondy, pôvodne používanej na meranie vertikálneho pohybu vzduchu na vetroňoch spolu s kompenzovaným variometrom, spočíva vo využití rozdielu Δp celkového tlaku z pitotovej trubice (3) a kompenzovaného statického tlaku zo sondy (9) celkovej energie. Spôsob je vhodný hlavne na meranie rýchlostí menších, ako je tretina rýchlosti zvuku, napríklad na meranie vzdušnej rýchlosti letu lietadiel pri podzvukových rýchlostiach alebo na meranie relatívnej rýchlosti pozemných vozidiel proti vzduchu, alebo na meranie relatívnej rýchlosti lodí a ponoriek proti vode. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gašparovič Peter, Ing., PhD.; Viedenská 30, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce; SK;
Fábry Stanislav, Ing., PhD.; Moldavská 29, 040 11 Košice-Západ; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gašparovič Peter, Ing., PhD.; Viedenská 30, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce; SK;
Fábry Stanislav, Ing., PhD.; Moldavská 29, 040 11 Košice-Západ; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.09.2023 
   Maximálna platnosť do  09.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.04.2021 07/2021 FG2K
 
PUV 133-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 133-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.09.2019 Typ Doručené
1a Opis 09.09.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.09.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 09.09.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 09.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.09.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.09.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.10.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 05.10.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 05.10.2019 Typ Doručené
6 Žiadosť o opravu 06.10.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 06.10.2019 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.05.2020 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 15.07.2020 Typ Doručené
9a Opis 15.07.2020 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 15.07.2020 Typ Doručené
9c Anotácia 15.07.2020 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.10.2020 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 18.10.2020 Typ Doručené
11a Nároky na ochranu 18.10.2020 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.10.2020 Typ Interné listy
13 rešeršná správa 03.11.2020 Typ Interné listy
14 výsledok rešerše 03.11.2020 Typ Interné listy
15 oznámenie o výsledku rešerše 03.11.2020 Typ Odoslané
16 pokyn na zverejnenie PÚV 03.11.2020 Typ Interné listy
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.03.2021 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.04.2021 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis prevodu 08.10.2021 Typ Doručené
19a Sprievodný list 08.10.2021 Typ Doručené
19b Plná moc 08.10.2021 Typ Doručené
19c Doklad o prevode 08.10.2021 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku 15.10.2021 Typ Odoslané
PUV 133-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku